Utazási feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

amely egyrészről a CHIB TRAVEL KFT. (székhely: 1085 Budapest, Üllői út 34.I.em.1/b., telephely: 1082 Budapest, Corvin sétány 1., telefon és fax szám: 1404 5030 email: info@chib.hu, web: www.chib.hu
Cégjegyzék száma.:01-09-191394, MKEH nyilvántatási száma: U-001564, címe: Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39., Telefon: 4585-557, fax: 4585-865, email: mkeh@mkeh.gov.hu, weboldal:www.mkeh.gov.hu, adószám:24954257-2-42, vagyoni biztosíték Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe, címe:1139 Budapest, Váci út 99., telefon:1460-1400, fax: 1460-1499, mint utazásszervező (a továbbiakban: Utazásszervező)

Másrészről………………………………….......................................................................(utas) lakcím: ........................................................................................................................................
telefonszám: .................................................., email: .................................................................)
mint utas (a továbbiakban: Utas) között jött létre, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint.

1. Jelen szerződés tárgya az Utazásszervező által szervezett, programfüzetében, weboldalán és egyéb tájékoztatóiban meghirdetett külföldi utazás, mely szerződésre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), valamint az utazási szerződésekről szóló 281/2008. (XI. 28.) Kormányrendeletben foglaltak az irányadóak. Az Utazásszervező jelen szerződés tárgyát képező külföldi utazásra vonatkozó programfüzete és tájékoztató ajánlatai jelen szerződés részét képezi.

2. A szerződő felek rögzítik, hogy Utazásszervező az általa szervezett, jelen szerződés tárgyát
képező utazásról a szerződés megkötését megelőzően, írásban részletesen tájékoztatta
az Utast, amely tájékoztatás tényét az Utas jelen szerződés aláírásával egyidejűleg elismeri
és nyugtázza, egyben kijelenti, hogy a tájékoztatásban foglaltakat megértette, azokat tudomásul vette.

3. Az 1. pontban körülírt tájékoztatás kiterjedt különösen:
– az úti célra, az útvonalra, az indulás pontos helyére és időpontjára; a szálláshely típusára, helyére, a szálláshely szerinti ország szabályainak megfelelő komfortfokozatára.
A szerződő felek rögzítik, hogy a szálláshely szerinti ország komfortfokozatára vonatkozó
szabályok a hazai szabályoktól esetenként eltérhetnek;

– a részvételi díj forintban, euróban illetve egyéb külföldi valutanemben meghatározott összegére, s hogy ez mely szolgáltatásokhoz nyújt fedezetet, a befizetendő előlegre, a részvételi díj fennmaradó részére;
a személyek szállításának eszközére és annak jellemzőire, az utasok által elfoglalható helyekre; tájékoztatásra az étkezésről; azokra a programokra, melyeket az Utazásszervező a részvételi díj ellenében nyújt; a fakultatív programokon való részvétel feltételeire;
– arra a legalacsonyabb létszámra, amely feltétele az utazás elindításának, és arról a
határidőről, ameddig az Utazásszervező az utazás ez okból történő elmaradásáról az Utast
tájékoztatni köteles, az igénybe vehető biztosításokra; vízumkötelezettségre, egészségügyi előírásokra; a célország földrajzi és társadalmi jellemzőre;

– tájékoztatásra arról, ha az Utazásszervező nem tesz eleget a hazaszállítási vagy az
előleg, illetve a részvételi díj visszafizetésére vonatkozó kötelezettségnek, akkor az Utas igé-
nyének érvényesítésére közvetlenül mely hitelintézethez, illetve biztosítóhoz fordulhat; végül
az utazás általános szerződés feltételeire.

 4. Az Utazásszervező kötelezettséget vállal arra, hogy a 3. pontban körülírt  szolgáltatásokat Utas részére jelen szerződésben foglalt feltételekkel és határidőben biztosítja.

5. Az Utazásszervező köteles az Utas által megrendelt külön szolgáltatásokat (fakultatív kirándulásokat) teljesíteni.

6. Az Utazásszervező köteles gondoskodni arról, hogy a társasutazáson résztvevő csoportokat
– ha a résztvevők száma a 15 főt eléri – külföldön a célország nyelvét vagy a célországban
általánosan használt világnyelvet beszélő, idegenvezetésre jogosult személy kísérje. A csoportot kísérő idegenvezető nevéről, címéről, elérhetőségéről az Utazásszervező írásban tájékoztatja az Utast az utazás megkezdése előtt legalább 7 nappal. (lásd utastájékoztató) Nem kell idegenvezetőt biztosítani, ha a csoport tagjai erre nem tartanak igényt.

7. Az Utazásszervező köteles az Utasnak segítséget nyújtani, ha nehézségei támadnak amiatt,
- ha az utazási szerződés hibás teljesítése olyan harmadik személy magatartására vezethető vissza, aki az utazásban vállalt szolgáltatások teljesítésével nincs kapcsolatban, és a hibát az
Utazásszervező kellő gondossággal sem láthatta előre, illetve azt nem volt képes elhárítani;
– vis maior esete következett be.

8. A szerződő felek rögzítik, hogy az Utazásszervező közreműködőt vesz igénybe. A
közreműködő felelősségét nemzetközi egyezmény korlátozza.
 
9. Az Utas köteles a 12-15. pontban meghatározott díjat az ott rögzített feltételekkel megfizetni az Utazásszervezőnek.

10. A szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben a megrendelő Utas több személy nevében
jár el, úgy a jelen utazási feltételeknek a megrendelő Utas által történő aláírása a többi
megrendelő aláírásának is tekintendő. Az aláíró köteles erről az általa képviselteket tájékoztatni és amennyiben e kötelezettség teljesítését elmulasztotta, úgy kártérítési igény esetén felelősséggel tartozik.

11. Az Utas jogosult az utazási szerződésben lekötött utazásban való részvétel jogát harmadik
személy részére engedményezni, feltéve, hogy az engedményes harmadik személy megfelel
az utazási szerződésben meghatározott utazási feltételeknek. Az engedményezésről – kü-
lönösen annak tényéről és az engedményes személyéről – az Utas köteles az Utazásszervezőt
haladéktalanul írásban tájékoztatni.
Az engedményezést megelőzően keletkezett szerződéses kötelezettségekért és az
engedményezésből eredő igazolt többletköltségekért az engedményes és az engedményező
egyetemlegesen felel.

12. Az Utas köteles jelen szerződésben foglalt utazás ellenértékeként díjat fizetni (részvételi díj). A részvételi díj a biztosítás díját nem foglalja magában, a biztosításról – pl. baleset-, betegség-, poggyász- és elállás kockázatára vonatkozó biztosítás – az Utas külön köteles gondoskodni saját költségére.

13. A díj fizetésének módja és határideje:
– az Utas jelentkezéskor köteles előleget fizetni, melynek összege a részvételi díj maximum
40%-a, amely átadásáról az Utazásszervező az átadással egyidejűleg pénztárbevételi bizonylatot állít ki és ad át az Utasnak;
– a teljes részvételi díj az utazás megkezdése előtt legkorábban 30 nappal, külön értesítés nélkül esedékes;
– a fizetés módja készpénzben, az Utazásszervező irodájának pénztárába való befizetéssel, vagy a Raiffeisen Banknál, a 12010855-01448643-00100005 számon vezetett számlára átutalással történik azzal, hogy átutalás esetén a teljesítés napja a banki számlán való jóváírás napja. Az Utazásszervező köteles az előlegről, illetve a teljes részvételi díj befizetéséről áfát is tartalmazó számlát kiállítani az Utas nevére.

14. Az Utazásszervező jogosult a részvételi díjat – a jogszabályban előírt esetekben (díjszabás, hatósági ár, adók, illetékek, deviza-forint árfolyamváltozás) – az indulást megelőző 20. napig felemelni, melyről az Utast köteles - az emelés indokának megjelölésével együtt - írásban értesíteni. A díjemelés mértékének arányosnak kell lennie a költségek emelésének mértékével.
Ha a részvételi díj emelkedése az eredeti részvételi díj 8%-át meghaladja, az Utas az erről szóló értesítés kézbesítését követően haladéktalanul írásban tett nyilatkozattal az utazási szerződéstől elállhat. Amennyiben a kézbesítéstől számított 48 órán belül az Utas nem nyilatkozik, az Utazási Iroda úgy tekinti, hogy az Utas elfogadta a változtatásokat és vállalja a különbözeti összeg megfizetését és a szerződésmódosítást.
 
15. Az Utas az utazás során köteles az utazásra vonatkozó hatályos jogszabályokat betartani.
Az Utas kötelezettséget vállal arra, hogy útlevele az indulást követő legalább 6 hónapig érvényes. Ennek elmulasztása vagy megszegése esetén keletkezett károk vagy többletköltségek az Utast terhelik. Amennyiben az Utas a jogszabályok megsértése miatt az utazásban nem vehet részt, az Iroda jogosult az Utassal szemben a teljes részvételi díjat érvényesíteni.

16. Az Utazásszervező legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal írásbeli nyilatkozattal
elállhat az utazási szerződéstől.
17. Ha az Utazásszervező nem az Utas érdekkörében felmerült okból áll el az utazási
szerződéstől, abban az esetben az Utas igényt tarthat:
– az eredetivel azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatás nyújtására, ha annak
teljesítésére az Utazásszervezőnek lehetősége van;
– ha megfelelő helyettesítő szolgáltatás nyújtására az Utazásszervező nem képes, vagy
ha az Utas a felkínált szolgáltatást nem fogadja el, akkor az Utas jogosult a teljes befizetett díj  visszaigénylésére.

Nem minősül a szerződés lényeges változtatásának, ha az utazásszervező egyes rész-szolgáltatásokat megváltoztat, helyettük azokkal azonos vagy magasabb értékű szolgáltatásokat nyújt.

18. Amennyiben az Utazásszervező által felkínált, és az Utas által elfogadott helyettesítő szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékű, úgy az utazásszervező köteles a díjkülönbözetet az utasnak megtéríteni.

19. Ha az Utazásszervező nem az Utas érdekkörében felmerült okból áll el az utazási
szerződéstől, az Utazásszervező a 19-20. pontban foglaltakon túl – köteles az Utasnak az
elállás következtében felmerült kárát megtéríteni, kivéve, ha
– az elállást olyan az utazásszervező által nem befolyásolható ésszerűen el nem hárítható
külső körülmény idézi elő, amelyet a szerződéskötés idején nem látott és ésszerű elvárhatóság
mellett nem is láthatott előre;
– a jelentkezők létszáma a meghirdetett legalacsonyabb létszámot nem éri el és az
Utazásszervező az elállásról az Utast írásban, az utazási szerződésben megjelölt időtartamon
belül tájékoztatta.

20. Az Utas az utazási szerződéstől írásban tett nyilatkozatával az utazás megkezdése előtt
bármikor elállhat. Az utazástól való elállás napja az Utazásszervezőhöz beérkezett írásos lemondás kézhezvételekor válik hatályossá.
Amennyiben az Utas nem vesz részt az utazáson és ezt írásban lemondja, az alábbi költségeket (bánatpénz) köteles megtéríteni Utazásszervező részére:
- ha az elállás az utazás megkezdése előtti 61. napig történik, 5.000 Ft/fő kezelési költséget számítunk fel
- 60-36. nap közötti elállás: a részvételi díj 10 %-át;
- 35-20. nap közötti elállás: a részvételi díj 40 %-át;
- 19-8. nap közötti elállás: a részvételi díj 80 %-át;
- 7-4. nap közötti elállás: a részvételi díj 90%-át;
- 3 napon belüli elállás esetén, illetve ha az utas nem jelenik meg az indulásnál, ez esetben a részvételi díj 100%-át köteles az Utas megfizetni Utazásszervező részére költségtérítésként.
A lemondás napja beleszámít, az utazás napja nem számít bele a bánatpénz/kötbér megállapításába.
Az Utazásszervező által beszerzett vízum díjának 100%-át köteles az Utas megtéríteni, függetlenül az elállás napjától.

Ha az Utas az utazás feltételein az utazás megkezdése előtt módosítani kíván (névcsere, szálloda módosítás, dátummódosítás, egyéb kiegészítő szolgáltatásainak módosítása vagy törlése, stb.), köteles az Utazásszervező módosítással kapcsolatos felmerülő költségeit megtéríteni az alábbiak szerint:
- indulás előtt 35. napig bejelentett módosítások személyenként 5.000,- Ft/fő;
- 35 napon belül bejelentett szálloda/időpont módosítások/törlések esetén az utazási szerződés 20. pontjában leírtak szerint kell eljárni.

Menetrendszerinti repülőjáratok esetében a jegykiállítást követően a repülőjegy módosítási és lemondási feltételek megegyeznek a fuvarozó légitársaság feltételeivel a légi személyszállítási törvény (1995. évi XCVII. törvény) szabályozása szerint.
Menetrendszerinti járatok esetében névcsere nem lehetséges, 2-3 karakteres névmódosítás  néhány esetben engedélyezett (esetenként módosítási díj megfizetése mellett), így az elírásból vagy téves névből adódó többletköltségek az utast terhelik. Az Utas kötelessége az útlevélben szereplő nevek ellenőrzése.

21. Amennyiben az Utas nem a saját érdekkörében felmerült okból áll el a szerződéstől, külö-
nösen, ha a díj emelésének mértéke a 8%-ot meghaladja, vagy az utazási vállalkozó az utazási
szerződésben foglaltakat lényegesen módosítani kívánja, akkor az Utazásszervező kö-
teles erről az Utast haladéktalanul tájékoztatni. Az Utas ebben az esetben jogosult elállni a
szerződéstől, vagy ha elfogadja a változtatásokat, a szolgáltatás díjának megfelelő módosítá-
sával együtt a felek módosítják a szerződést.
Az Utas döntéséről az Utazásszervezőt köteles haladéktalanul tájékoztatni.
Ha az Utas az Utazásszervező által szervezett külföldi társasutazáson hatósági orvos (vagy kórház) által igazolt betegségből eredő utazásképtelensége, továbbá igazolt katonai szolgálata, vagy elhalálozása miatt nem vehet részt, amennyiben szerződéskötéskor kötött útlemondási biztosítást, a biztosító vállalja, hogy 20% önrész levonásával a befizetett részvételi díjat visszatéríti. Az Utas köteles az útlemondási szabályzat szerinti útlemondási ok bekövetkeztét követő 2 munkanapon belül a lemondást az Utazásszervezőnél is írásban bejelenteni, valamint a kárbejelentő nyomtatványt, a lemondást alátámasztó igazolásokkal a biztosítóhoz benyújtani. Az útlemondási biztosítás díja nem visszatéríthető

22. A szerződő felek rögzítik, hogy az Utazásszervező köteles azonos vagy magasabb értékű
helyettesítő szolgáltatást nyújtani, ha az úti cél vagy az ahhoz vezető útvonal olyan terü-
letet érint, amelyet a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett központi államigazgatá-
si szerv honlapján az „utazásra nem javasolt” utazási célországokat és térségeket megjelölő
felsorolásba felvettek. Ha a helyettesítő szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékű, az
Utazásszervező köteles a különbözetet az Utasnak megtéríteni. Ebben az esetben a felek mó-
dosítják a szerződést vagy az Utas elállhat a szerződéstől. Elállás esetén az Utazásszervező a
díjat köteles haladéktalanul visszafizetni.

23. Az utazási szerződés lehetetlenülésére és a teljesítés megtagadására a Ptk. megfelelő
rendelkezéseit kell alkalmazni.

24. Az Utas köteles az utazással kapcsolatos kifogását a hiba felfedezését követően haladéktalanul közölni az utaskísérővel vagy annak hiányában a helyszíni szolgáltatóval. A közlési kötelezettség késedelmes teljesítéséből fakadó valamennyi kárért az Utas felelős. Az utaskísérő az Utas bejelentését köteles jegyzőkönyvbe foglalni, s a jegyzőkönyv egy példányát az Utasnak átadni, amely jegyzőkönyv tartalmazza különösen azt a tényt, hogy az Utas a panaszát a helyszíni szolgáltatónak is bejelentette.
Utaskísérő köteles az Utazásszervezőt haladéktalanul tájékoztatni, illetve a szükséges intézkedéseket haladéktalanul megtenni. Utaskísérő hiányában – amennyiben a helyi szolgáltató a panaszt nem orvosolta – az Utas azt az utazásszervezőt, illetve az utazásközvetítőt köteles tájékoztatni, akinél az utazási szerződést megkötötte.

A helyszínen nem vagy csak részben orvosolt hiányosságra tekintettel fennálló szavatossági
igényt az Utas az utazás befejezésétől számított legkésőbb 48 órán belül köteles az
Utazásszervezőnek írásban bejelenteni. Az Utas felel a késedelmes közlésből eredő károkért.
Amennyiben az Utas nem emel kifogást, és panaszát nem veteti jegyzőkönyvbe, úgy a hibás teljesítésre a későbbiekben már nem hivatkozhat, ilyen irányú igényt a későbbiekben nem érvényesíthet.

25. Ha a szerződéstől eltérő teljesítés az Utasnak felróható okból következik be, az Utas kártérítési igényt nem érvényesíthet.

26. Ha az Utazásszervező az utazás megkezdését követően a szerződésben meghatározott
szolgáltatások jelentős részét nem tudja teljesíteni, köteles azokat más megfelelő, hasonló
értékű szolgáltatásokkal pótolni. Az ebből eredő költségkülönbözet az Utasra nem hárítható
át. Ha az Utazásszervező helyettesítő szolgáltatás nyújtására nem képes, illetve az Utas a felkínált szolgáltatást indokoltan nem fogadja el, úgy az Utazásszervező köteles az Utast saját
költségén visszaszállítani az utazás kiinduló helyszínére, vagy az Utas által elfogadható, a
célországban található más visszaérkezési helyre, ennek költségeit viselni és visszatéríteni ré-
szére az igénybe nem vett szolgáltatások díját.

27. Az Utazásszervező felel az utazási szerződés nem vagy hibás teljesítéséből eredő károkért,
kivéve, ha a nem vagy a hibás teljesítés sem az ő, sem az általa igénybe vett közreműködő
magatartására nem vezethető vissza.

Mentesül különösen, ha
– a szerződés nem teljesítése vagy hibás teljesítése az Utas magatartására vezethető vissza;
– a hiba olyan harmadik személy magatartására vezethető vissza, aki az utazási szerződésben
vállalt szolgáltatások teljesítésével nincs kapcsolatban és a hibát az Utazásszervező ésszerű elvárhatóság mellett sem láthatta előre, illetve azt nem volt képes elhárítani;
– vis maior esete következett be, például: természeti csapások, sztrájkok, háborúk, politikai változások, járattörlések, a közúti, vasúti, vagy légi forgalom ideiglenes lezárása esetén.28. Az utazás során az Utas által harmadik személynek okozott kárért az Utas közvetlenül tartozik felelősséggel.

29. Az Utazásszervező által szervezett utazásokkal kapcsolatos vitás kérdésekben a felek a békés megegyezésre törekednek. Jogi vita esetén a szerződés megkötésekor hatályos magyar jogszabályok az irányadók. A fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (1088 Budapest, József krt. 6.) jár el a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben (Fgytv.) és szükség szerint más ide vonatkozó jogszabályban foglaltak szerint. Amennyiben peren kívüli megegyezés jön létre felek között, ebben az esetben az Utas lakóhely vagy tartózkodási hely szerint illetékes békéltető testülethez fordulhatnak.

30. Jelen szerződés módosítása csak és kizárólag írásban, a felek egyező akarata mellett lehetséges.

Jelen szerződés a felek aláírásával lép hatályba. A felek kijelentik, hogy a szerződés tartalmát
megismerték, és mint akaratukkal egyezőt írták alá.

 

 

Kelt: Budapest, ............... év …............................. hó ..…............................................................         ……............................................

         Utas                                Utazásszervező

                                         

NYILATKOZAT

 Alulírott ........................................................................................................................................

lakcím:..........................................................................................................................................

adószám: (csak cégnévre szóló számla esetén) ...........................................................................

az ÁFA tv. 206. § (1) bekezdés c) pontja alapján ezúton nyilatkozom, hogy

* a szolgáltatást nem adóalanyként, vagy nem adóalanyi minőségében (azaz utasként) veszem
 igénybe, (magánszemély)

* a szolgáltatást adóalanyként saját nevemben és javamra, tehát végső felhasználóként
 (azaz utasként) veszem igénybe, (cégnévre való számlázás, de az utastól még részbeni megtérítés sincs)

* a szolgáltatást adóalanyként saját nevemben, de más javára (azaz nem utasként) veszem igénybe
 (cégnévre való számlázás, de a cég akár részben is megtérítteti azt az utassal, a teljes szolgáltatást +27% ÁFA terheli)

Indulás/érkezés napja:..................................................................................................................

Út megnevezése vagy pozíciószáma: .........................................................................................

Utasok (főutas + létszám): ...........................................................................................................

Az utas fogalmának meghatározása: utasnak az tekinthető, aki végfogyasztóként az igénybevett szolgáltatás költségét még részben sem terheli tovább másra.
Az utazásszervezési szolgáltatást igénybevevő adózó mulasztási bírsággal sújtható, ha az utazásszervezési szolgáltatásról valótlan nyilatkozatot tesz, vagy a nyilatkozattételt elmulasztja.