Biztosítás

 

1
Jelen szabályzati pontok a Classic, Prémium és Privileg segítségnyújtás és biztosítás, a
Kiegészítô Balesetbiztosítás, a Sportbaleset és sporteszközbiztosítás, valamint Classic Plusz,
a Prémium Plusz és a Privileg Plusz útlemondási biztosítás feltételeit együttesen tartalmazzák.
Azoknál a pontoknál, ahol a Classic, Prémium, Privileg, a Kiegészítô Balesetbiztosítás, a
Sportbaleset és sporteszközbiztosítás, a Classic Plusz, a Prémium Plusz vagy a Privileg Plusz
útlemondási biztosítás feltételei megegyeznek, ez külön nem kerül megjelölésre, a termékek
feltételeinek eltérô pontjait a termékek nevei jelzik.
I. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK
Biztosító adatai
Biztosító: QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe (1143 Budapest, Stefánia
út 51. cégjegyzékszáma: Fôvárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cg. 01-17-000514;
telefonszáma: (06 -1) 460-1400, levelezési címe: 1143 Budapest, Stefánia út 51.)
Alapító: A QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepének alapítója a QBE
Insurance (Europe) Limited (székhelye: Fenchurch Street 30, London EC3M3 BD Egyesült
Királyság, nyilvántartó cégbíróság neve: Companies House, cégjegyzékszáma: 01761561,
tevékenységi engedélyt kiadó hatóság: Financial Services Authority, 25 THE NORTH
COLONNADE CANARY WHARF LONDON E14 5HS).
A QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe jogképes, cégneve alatt
közvetlenül alapítója a QBE Insurance (Europe) Limited javára szerezhet jogokat és a QBE
Insurance (Europe) Limited terhére vállalhat kötelezettségeket
1. A Biztosító a biztosítási szerzôdés alapján arra vállal kötelezettséget, hogy a biztosítási
díj megfizetése ellenében, a szerzôdésben felsorolt – külföldön felmerült káresemények
kapcsán (kiegészítve a kiindulási helytôl az országhatárig történô folyamatos utazásnál a
baleseti halál kockázatával) – alábbi segítségnyújtási és biztosítási szolgáltatásokat nyújtja:
Classic, Prémium, Privileg
– Egészségügyi segítségnyújtás és biztosítás – Egészségügyi segítségnyújtás és biztosítás
– Utazási segítségnyújtás és biztosítás – Utazási segítségnyújtás és biztosítás
– Balesetbiztosítás – Balesetbiztosítás
– Kiegészíto Balesetbiztosítás – Sportbaleset és sporteszközbiztosítás
(csak külön díjfizetés ellenében) (csak külön díjfizetés ellenében)
– Sportbaleset és sporteszközbiztosítás – Személyi felelôsségbiztosítás
(csak külön díjfizetés ellenében) – Állategészségügyi biztosítás
– Poggyászbiztosítás (Classic, Prémium, Privileg esetében)
– Jogvédelmi segítségnyújtás és biztosítás (Prémium, Privileg módozatnál)
2. A biztosítási szerzôdés létrejötte
A biztosítás kizárólag azon személy részére köthetô, aki a szerzôdéskötés idôpontjában Magyarország
területén tartózkodik. A szerzôdéskötés további feltétele a Biztosított útlevelének
vagy egyéb, a kiutazáshoz szükséges azonosításra alkalmas okmányának egyideju bemutatása,
és a biztosítási díj megfizetése. A Biztosító vagy megbízottja valamennyi Biztosított
részére biztosítási fedezetet igazoló dokumentumot állít ki (a továbbiakban: fedezetigazolás),
amelyen a Szerzôdô aláírásával igazolja, hogy a Biztosító fôbb adatairól és a biztosítási
szerzôdés jellemzôirôl szóló tájékoztatást megkapta.
3. A biztosítás érvényessége és hatálya
A biztosítás maximum 365 napra köthetô, a szabályzat 9. pontjában foglalt díjszámítás
figyelembevételével. Prémium éves bérlet, Privileg éves bérlet esetén az egyszeri
kinttartózkodás idôtartama nem haladhatja meg a 30 napot. A Biztosító kockázatviselése
– kizárólag Magyarország területén kívül – legkorábban a biztosítási díj megfizetését
követôen azonnal – ebben az esetben a kiállítás idejét (óra, perc) is fel kell tüntetni a fedezetigazoláson
– vagy a Szerzôdô által meghatározott késôbbi nap 0. órájakor kezdôdik és
a díjjal kiegyenlített utolsó nap 24. órájáig tart. A kockázatviselés kezdete a fedezetigazolás
kiállításának keltétôl számított maximum 360. nap lehet. Egy külföldi tartózkodás idejére,
folyamatos érvénytartammal több fedezetigazoláson kiállított biztosítás – az elsô kivételével
– érvénytelen. A biztosítás nem hosszabbítható meg, kivéve rendkívüli esetben a Biztosító
külön írásbeli engedélyével. Az a biztosítás, amelyet a Biztosított külföldi tartózkodása során
kötött úgy, hogy a biztosítás megkötésekor nem tartózkodott Magyarországon, érvénytelen.
Az így kötött biztosítás alapján a Biztosító nem visel kockázatot, a Biztosított(ak)nak pedig
semmilyen térítés nem jár. Az így kötött biztosítás díja visszajár.
Kiegészítô Balesetbiztosítás (csak Classic és Prémium módozathoz köthetô): a biztosítás
hatálya megegyezik a Classic vagy Prémium biztosítási fedezetigazoláson feltüntetett érvénytartammal.
A kockázatviselés a menetrend szerint vagy Magyarországon bejegyzett
utazási iroda megrendelése alapján közlekedô repülôgépbe, vonatba, buszba, hajóba
történô beszállással kezdôdik és annak elhagyásáig tart.
Classic módozathoz csak Classic, Prémium módozathoz csak Prémium kiegészítô balesetbiztosítás
köthetô.
Kiegészítô Sportbaleset és sporteszközbiztosítás: az utazás idôtartama alatt – kizárólag a
megkötött Classic, Prémium vagy Privileg biztosítással együttesen, annak kezdete és lejárta
közötti idôben sporttevékenység során bekövetkezett sportbaleseteknél a Biztosító szolgáltatása
megegyezik a Classic, Prémium vagy Privileg balesetbiztosítási szolgáltatásaival, attól
függôen, hogy mely módozat került megkötésre. A sporttevékenységek sorából kizárásra
kerül az expedíciós hegymászás, barlangászat, sziklamászás, autó-motorsport, búvárkodás
(az amatôr könnyubúvárkodás kivételével) és a légi sportok.
Elektronikus úton kötött és 30 napnál nem hosszabb idôtartamra szóló szerzôdés esetén
a Biztosító kockázatviselése csak akkor veszi kezdetét a fenti idôpontban, ha az
ajánlattétel során a Biztosított kifejezetten hozzájárul a biztosítási szerzôdés teljesítésének
azonnali megkezdéséhez. Ennek hiányában a Biztosító kockázatviselése a 4. pontban
meghatározott felmondási határidô lejáratát követô nap 0.00 órakor veszi kezdetét,
feltéve, hogy a Biztosított nem élt a felmondás jogával.
4. A biztosítás felmondása
A Biztosított az elektronikus úton kötött és 30 napnál nem hosszabb idôtartamra szóló
biztosítási szerzôdést a biztosítási kötvény kézhezvételétôl számított 14 napon belül
indoklási kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondhatja. A felmondási jogot
határidôben érvényesítettnek kell tekinteni, ha arra vonatkozó nyilatkozatát a Biztosított
a 14 napos határidô lejárta elôtt postára adja az alábbi levelezési címre:
QBE Insurance(Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe
1442 Budapest, Pf.101.
e-mail cím: info@qbeatlasz.hu
5. A Szerzôdô meghatározása
Szerzôdô az a személy, aki a Biztosított(ak) javára – ide értve adott esetben magát a
Szerzôdôt is, mint Biztosítottat - a biztosítási szerzôdést megköti, és a díjat megfizeti.
6. A Biztosított meghatározása
Biztosított lehet valamennyi magyar állampolgár, aki magáncélból, illetve ösztöndíjasként
vagy napidíjasként, de nem fizikai munkavégzés céljából külföldre utazik. Biztosított lehet
továbbá, maximum 30 napra az a külföldi állampolgár, aki nem rendelkezik magyar hatóság
által kiállított személyi igazolvánnyal s magyarországi tartózkodása során harmadik
országba utazik, vagy saját országába utazik, de rendelkezik magyar TAJ kártyával.
a) Classic módozat esetén a biztosítás hatálybalépésekor 70. életévét betöltött személy
max. 90 napra köthet, 80. életévét betöltött személy max. 30 napra köthet biztosítást.
Prémium módozat esetén 70. életévét betöltött személy max. 90 napra köthet, 80.
életévét betöltött személy nem köthet biztosítást.
Privileg módozat esetén 70. életévét betöltött személy nem köthet biztosítást.
b) Prémium éves bérlet és Privileg éves bérlet esetén Biztosított lehet a biztosítás hatálybalépésekor
70. életévét be nem töltött személy.
c) A csoportos (kalkulált) utasbiztosításnál nincs korhatári megkötés és max. 30 napig érvényes.
Biztosított nem lehet:
Nem lehet biztosított a tartós külföldi szolgálatot teljesítô, külföldön tartósan munkát vállaló
magyar állampolgár és vele kint tartózkodó családtagja.
Az a külföldi állampolgár, akinek nincs magyar hatóság által kiállított okmánya és 30 napnál
hosszabb idôre utazik külföldre, illetve az állandó lakóhelye szerinti országba szándékozik
utazni.
Classic, Prémium módozat esetén 90 napnál hosszabb idôtartamra az a személy, aki 70. életévét
betöltötte, illetve Prémium módozat esetén az a személy, aki 80. életévét betöltötte.
Prémium éves bérlet, Privileg éves bérlet esetén az a személy, aki a 70. életévét betöltötte.
Amennyiben a szerzôdés e kikötései ellenére a felsoroltak valamelyikének javára megkötik
a biztosítást, az érvénytelen, és a biztosítás díja visszajár.
7. A kedvezményezett személye
Kedvezményezettnek minôsül/nek az(ok) a személy(ek), aki(ket) a Szerzôdô a szerzôdéskötés
során tett írásbeli nyilatkozatával és a Biztosított írásbeli hozzájárulásával, a biztosítási esemény
bekövetkezését megelôzôen kedvezményezettként kifejezetten megjelöl, és a
szerzôdés szerint ebben a minôségben – a 13. pontban foglaltak szerint – a Biztosító szolgáltatására
jogosult(ak).
A Kedvezményezett személye a biztosítás tartama alatt a Szerzôdô és a Biztosított Biztosítóhoz
intézett, egybehangzó írásbeli nyilatkozatával bármikor megváltoztatható.
8. A biztosítás Magyarország kivételével a világ összes országára érvényes.
9. A biztosítás többszöri megkötésének korlátozása
Biztosítás és a Kiegészítô Baleset– vagy Sport-balesetbiztosítás azonos idôre csak egyszer
köthetô. Amennyiben a Biztosított e kikötés ellenére mégis több biztosítással rendelkezik a
Biztosítónál, úgy a Biztosító ennek ellenére a térítést csak egyszeresen, a legmagasabb térítési
összegu szerzôdés alapján nyújtja és ezzel egyidejuleg, a Biztosítóval kötött ugyanilyen
vagy más feltételu további baleset-, betegség-, poggyászbiztosítás díját visszafizeti.
10. A biztosítási díj meghatározása
a) A biztosítási díj az alapdíjnak, az Európán kívüli pótdíjnak és a korosztályi pótdíjaknak,
valamint az alkalmazható kedvezménynek (Classic, Prémium) a végösszege.
– Az alapdíj az alábbi idôtartamok meghatározásával kerül kiszámításra:
1 és 3 nap közötti kint tartózkodási idôtartamra 3 napos díj (Classic esetében 1 napos
biztosítás is köthetô, 1 napos díjjal) 4 és 365 nap közötti kint tartózkodási idôtartamra
napi díj
– Európán kívüli országokba utazóknak az alapdíj 50%-a számítandó fel pótdíjként, (Jelen
biztosítás szempontjából pótdíjmentes még Tunézia, Egyiptom, Jordánia, Törökország
és Oroszország teljes területe, Kanári-szigetek, Málta, Ciprus és Madeira).
– a Biztosító kockázatviselésének kezdetekor a 70. életévüket betöltött ügyfeleknek az
alapdíj 100%-a, a 80 év feletti ügyfelek esetében az alapdíj 220 %-a számítandó fel
pótdíjként,
– alkalmazható kedvezmény
Classic és Prémium módozat esetén a kockázatviselés kezdetekor a 18. életévet be nem
töltött gyermekek részére a díj, a teljes díj 5o %-a. Ebben az esetben, illetve a családi biztosítási
módozatot igénybe vevô 18. év alatti biztosítottak esetében, a kártérítési összeg a
limitált szolgáltatások maximum 50 %-a, kivéve az egészségügyi és baleseti ellátás, ahol
a limit nem csökken.
Privileg módozat esetén nem vehetô igénybe, és csak Kiegészítô Sport-Balesetbiztosítás
köthetô.
b) Prémium éves bérlet és Privileg éves bérlet esetén a biztosítási díj: 365 napra szóló éves díj.
c) A Kiegészítô Balesetbiztosítás díja: egyszeri, Classic vagy Prémium díjtételu, kedvezmény
és pótdíj nélküli díj.
Classic utasbiztosításhoz, csak Classic módozatú Kiegészítô Balesetbiztosítás köthetô.
Prémium utasbiztosításhoz csak Prémium módozatú Kiegészítô Balesetbiztosítás köthetô.
d) Kiegészítô Sportbaleset és sporteszközbiztosítás díja:
1 és 3 nap közötti kint tartózkodási idôtartamra 3 napos alapdíj,
4 és 365 nap közötti idôtartamra az alapdíj és további napok napidíj szorzatának összege.
A jelen biztosítási terméket értékesítô biztosításközvetítô (függô, független) jogosult az
ügyféltôl összegszeruségi korlát nélkül biztosítási díjat átvenni, de nem jogosult a biztosítótól
az ügyfélnek járó összeg kifizetésében közremuködni, továbbá nem jogosult a biztosító nevében
a biztosítási szerzôdést megkötni.
Atlasz-CLASSIC, Atlasz-PRÉMIUM és Atlasz-PRIVILEG SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉS BIZTOSÍTÁS szabályzata
Kiegészítô Balesetbiztosítással és Sportbaleset és sporteszköz biztosítással
2015. 01. 01.
2
11. A biztosítási díj visszatérítése
a) A Biztosító az alábbi feltételek mellett díjvisszatérítést nyújt:
Az utazás elmaradása esetén a kockázatviselés kezdete elôtt a biztosítási fedezetigazolások
a szerzôdéskötés helyén teljes áron visszaválthatók.
A részben felhasznált fedezetigazolások visszatérítése a biztosítás tartamán belül az alábbiak
szerint lehetséges:
– 3 napos biztosítás díja nem téríthetô vissza,
– a Biztosítottnak a szerzôdéskötés helyén történô megjelenését követô naptól lehet a
biztosítási fedezetigazolás díját visszatéríteni, a napi díjak figyelembevételével, úgy hogy
az elsô három nap minden esetben levonásra kerül.
– Ha a Biztosító szolgáltatást nyújtott, akkor díjvisszatérítés nem lehetséges.
– Lejárt fedezetigazolás díja nem téríthetô vissza.
b) Prémium éves bérlet és Privileg éves bérlet esetén:
A kockázatviselés kezdete elôtt a biztosítási fedezetigazolások a váltás helyén teljes áron
visszaválthatók.
Részben felhasznált fedezetigazolások esetén:
– amennyiben a Biztosított tartósan utazásképtelenné válik (elôreláthatóan és orvosilag
igazoltan egy hónapot meghaladó betegség, baleset miatt), a biztosítási szerzôdés a
Biztosítóhoz történô bejelentést követô naptól szüneteltethetô, és ennek idôtartamával a
szerzôdés idôtartama meghosszabbodik. Ebben az esetben a Biztosítottnak a biztosítási
fedezetigazolást a bejelentéssel egyidejuleg a Biztosító részére be kell nyújtania.
– a Biztosított halála esetén a biztosítási szerzôdés megszunik. A Biztosító a befizetett éves
díj idôarányos részét – a bejelentés tárgyhavának utolsó napját követô hónaptól – a
kedvezményezett, vagy ennek hiányában az örökös részére visszatéríti.
– lejárt fedezetigazolás díja nem téríthetô vissza.
c) Classic és Prémium Kiegészítô Balesetbiztosítás vagy Classic, Prémium, Privileg Kiegészítô
Sportbaleset és sporteszközbiztosítás díja csak a kockázatviselés kezdete elôtt, a váltás
helyén téríthetô vissza.
d) Junior módozat esetén az elsô 90 nap díjából visszatérítés nem lehetséges. A további
biztosítás díjból visszatérítés csak a meg nem kezdett napokra jár.
Ha elektronikus úton kötött és 30 napnál hosszabb idôtartamra szóló biztosítás esetén
a Biztosított a 3. pontban foglaltak szerint hozzájárult ahhoz, hogy a Biztosító kockázatviselése
már a 4. pont szerint felmondási határidô lejárta elôtt megkezdôdjék,
és a szerzôdés létrejön, utóbb azonban – a 14 napos határidôn belül – felmondja a
szerzôdést, úgy a Biztosító jogosult felszámítani az ajánlattétel és a felmondás között
eltelt idôre esô kockázatviselés arányos ellenértékét. A Biztosító ilyen esetben a Biztosítottnak
visszajáró pénzösszeget a felmondás kézhezvételétôl számított legkésôbb 30
napon belül köteles visszafizetni.
12. A biztosítási feltételek rendelkezésre bocsátása elektronikus úton kötött szerzôdések
esetében
A Biztosító elektronikus úton kötött biztosítási szerzôdések esetében a biztosítási feltételeket
elektronikus úton teszi a Szerzôdô (Biztosított) számára elérhetôvé. Ennek során a
Biztosító az Internet közcélú hálózatán www.qbeatlasz.hu domain név alatt elérhetô
és általa üzemeltetett utazási biztosítási portálon keresztül biztosítja, hogy a Szerzôdô
(Biztosított) a biztosítási feltételeket folyamatosan elérje, azokhoz bármikor hozzáférjen,
azokat akár a saját számítógépének merevlemezén, akár a Biztosító által számára e
célból rendelkezésre bocsátott szabad tárhelyen (a Biztosított ún. Saját Mappájában)
eltárolhassa, és onnan bármikor elôhívhassa. A Szerzôdô (Biztosított) kérésére a Biztosító
a biztosítási feltételeket papíron is rendelkezésre bocsátja.
13. A szolgáltatásokra jogosultak köre
Amennyiben a Szerzôdô és a Biztosított a szerzôdés megkötése elôtt másképpen nem
rendelkezik, a biztosítási szerzôdésben foglalt és a Biztosítottat még életében megilletô
balesetbiztosítási összegeket, valamint a poggyászbiztosítási károkat a Biztosító a Biztosított
részére téríti.
Amennyiben a Szerzôdô a 7. pontban foglaltak szerint nem jelöl Kedvezményezettet, a
Biztosított baleseti halála esetén nyújtandó balesetbiztosítási összegre a Biztosított örököse(i)
jogosult(ak).
A baleseti és poggyászkártérítés kifizetése kizárólag forint fizetôeszközben a mindenkori devizajogszabályok
figyelembevételével történik.
Egyéb szolgáltatásokat a Biztosító a Biztosított vagy a 24., 26., 27., 33., 34., 38. pontban
meghatározott személyek részére nyújtja.
14. A Biztosító mentesülésének és a Biztosító szolgáltatása korlátozásának egyéb feltételei
A Biztosító kötelezettsége nem áll be, ha:
– a Szerzôdô/Biztosított elmulasztja a biztosítási esemény elôírásoknak megfelelô bejelentését,
illetve a szükséges felvilágosítás(ok) megadását és emiatt lényeges körülmények
kideríthetetlenné válnak,
– a Szerzôdô/Biztosított megsérti a közlésre és a változás bejelentésére irányuló kötelezettségét,
kivéve, ha a Szerzôdô bizonyítja, hogy az elhallgatott, illetve be nem jelentett
körülményt a szerzôdéskötéskor a Biztosító ismerte, vagy az nem hatott közre a biztosítási
esemény bekövetkeztében.
A Biztosító mentesül a károk kifizetése alól, ha:
– a kárt jogellenesen, szándékos vagy súlyos gondatlan magatartással a Szerzôdô/Biztosított
vagy a velük közös háztartásban élô hozzátartozójuk okozta.
A Biztosító nem viseli a kockázatot Classic, Prémium és Privileg módozat esetén, ha a Biztosított:
– Európán kívüli országba utazik és az Európán kívüli pótdíjat nem fizette meg, kivéve a
kalkulált biztosítás esetén,
– a kockázatviselés kezdetekor a 70. életévét betöltötte és a 70 éven felüliek pótdíját nem
fizette meg, kivéve a kalkulált biztosítás esetén,
– a kockázatviselés kezdetekor a 70. életévét betöltötte és 90 napnál hosszabb idôre
kötötte meg a biztosítást, a 91. naptól mentesül a Biztosító, illetve Prémium módozat
esetén, ha 80. életévét betöltötte,
– a kockázatviselés kezdetekor a 18. életévét betöltötte és a kedvezményes díjtétellel
kötötte meg a biztosítást,
– a szerzôdéskötés idôpontjában nem tartózkodott Magyarország területén.
A Biztosító nem viseli a kockázatot Prémium éves bérlet, és Privileg éves bérlet esetén, ha
a Biztosított:
– a kockázatviselés kezdetekor a 70. életévét betöltötte,
– egyszeri kint tartózkodásának idôtartama meghaladja a 30 napot,
– a szerzôdéskötés idôpontjában nem tartózkodott Magyarország területén.
15. A biztosításból kizárt kockázatok
A biztosításból kizárásra kerülnek:
– a személyhez fuzôdô jogok megsértése miatt fizetendô sérelmi díj,
– a Biztosított által harmadik személynek okozott károk,
– a közlekedési társaság utazási feltételeinek megszegésébôl bekövetkezett események,
– a veszélyes sportok, nevesítve: expedíciós hegymászás, hegyvidéki túrázás, amennyiben
azt speciális segédeszközökkel folytatják, továbbá az a túra is, mely 3500 méteres
magasság felett történik, barlangászat, sziklamászás, autó-motorsport, mélytengeri búvárkodás
és a légi sportok.
– kiegészítô sportbaleset és sporteszköz biztosítás megkötése nélkül versenyszeruen uzött
valamennyi sporttevékenység.
– kiegészítô sportbaleset és sporteszköz biztosítás nélkül végzett vadvízi evezés, quad,
jetski, vontatott tengeri banán, bungee jumping, canyoning, hidrospeed, tengeri kajak,
tengeri vitorlázás, hobby-búvárkodás 40 méternél mélyebben.
Kizárásra kerül és nem köthetô rá sportkiegészítô biztosítás sem: a sípályán kívüli síelés,
snowboardozás és bármilyen más eszközzel történô lesiklás. A Biztosító a kijelölt pályán
történô hobbi síelést és snowboardozást az alapmódozatban biztosítja.
Kizárásra kerülnek továbbá:
– a fel nem sorolt sporttevékenységek, akkor, ha a kiegészítô sportbiztosítás megkötését a
biztosított elmulasztotta,
– a Biztosító vagy a Partnere által felkért szolgáltató által okozott orvosi muhibákból eredô
felelôsségi károk,
– azon károk, melyek olyan külföldi állampolgár Biztosítottnál következtek be, aki az állandó
lakhelye szerinti országba utazik.
Kiegészítô Sportbaleset és sporteszközbiztosítás a sporttevékenységek sorából kizárásra kerül
az expedíciós hegymászás, barlangászat, sziklamászás, autó-motorsport, búvárkodás (az
amatôr könnyubúvárkodás kivételével) és a légi sportok.
A kockázatviselés köre nem terjed ki továbbá:
– más biztosítással már fedezetbe vont károkra,
– a hasadó anyagok robbanásából, a nukleáris reakcióból, radioaktív sugárzásból, továbbá
ionizáló és lézersugárzásból eredô károkra,
– az olyan felelôsségre, kárigényre vagy perre, amely tényleges, állítólagos, fenyegetôen
közelgô vagy meglévô „elektromágneses sugárzás” kibocsátásából, felszabadításából,
kiszabadulásából vagy generálásából illetve elektromos vezetékekbôl, berendezésekbôl
vagy bármely másfajta olyan energiából vagy elektromosságból történô „elektromágneses
sugárzásnak” való kitettségbôl ered, amely a levegôben, az urben, a légkörben,
a talajban vagy a vízben ténylegesen vagy állítólagosan kimutatható,
– az adminisztratív vagy szabályozó eljárások költségeire, „elektromágneses sugárzás”
vagy „elektromágneses sugárzásnak” való kitettség megszüntetésének vagy csökkentésének
vagy meghatározásának költségeire,
Jelen biztosítási feltételek alkalmazásában az „elektromágneses sugárzás” magában foglalja
a mágneses energiát, hullámokat, mezôket vagy erôket, amelyeket elektromos töltés,
áram, frekvencia, energia vagy erô gerjesztett, termelt, osztott szét, továbbított vagy tartott
fenn, ugyanakkor nem korlátozódik csak ezekre.
Jelen biztosítási szerzôdés szövegezésében, feltételeiben foglalt bármely ezzel ellenkezô
értelmu rendelkezéssel szemben, jelen biztosítás fedezetébôl kizártak az alábbiak által közvetlenül
vagy közvetetten okozott, azokból eredô, vagy azokkal kapcsolatosan keletkezô
veszteségek, károk, illetve bármilyen jellegu költségek és kiadások, tekintet nélkül arra, hogy
azok elôfordulásához vagy a veszteség bármilyen egyéb folyamatához bármely egyéb ok
vagy esemény, akár ezzel egyidejuleg hozzájárul-e:
– háború, megszállás, külföldi ellenségek cselekedetei, ellenségeskedések vagy háborús
cselekmények (függetlenül attól, hogy hivatalosan hadat üzentek vagy sem), polgárháború,
felkelés, forradalom, lázadás, polgári zavargás, beleértve ennek felkeléssé növekedését
is, katonai vagy bitorló hatalom; vagy biológiai vagy vegyi fertôzés rakéták,
bombák, gránátok, robbanóanyagok.
Jelen biztosítási feltételek alkalmazásában terrorista cselekmény alatt azt a cselekményt kell
érteni, amely magában foglalja, de nem korlátozódik bármely személy vagy személyek
csoportja által elkövetett erô vagy erôszak és/vagy azzal való fenyegetés alkalmazására,
cselekedjen az, vagy azok önállóan vagy bármely szervezet vagy kormány nevében vagy
azzal kapcsolatban akár politikai, vallási, ideológiai vagy etnikai céllal vagy okból kifolyólag,
beleértve a kormányra gyakorlandó befolyásolást és/vagy a nyilvánosság, vagy a nyilvánosság
valamely részének megfélemlítését. Kivéve a terrorcselekményekkel kapcsolatos
sürgôsségi baleseti ellátást, ha az adott célország a biztosítási idôszak kezdetén nem szerepel
a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma honlapjának listáján, amely tartalmazza a
kiutazás szempontjából nem javasolt országokat (lásd: www.kulugyminiszterium.hu-konzuli
információk ).
Jelen biztosítási szerzôdés nem nyújt fedezetet azon bármely jellegu, közvetlen és következményi
károkra, veszteségekre, költségekre vagy kiadásokra sem, melyeket az ellenôrzési,
megelôzési cselekmények okoztak, ilyen cselekményekbôl származnak vagy ilyen cselekményekkel
kapcsolatba hozhatók vagy bármely módon összefüggésbe hozható a fenti
bekezdésekkel.
Amennyiben a Biztosító szerint, valamely káresemény, veszteség, költség vagy kiadás, jelen kizárás
értelmében nem fedezett, akkor ennek ellenkezôjének bizonyítása a Biztosítottat terheli.
16. A Biztosított feladata káresemény bekövetkeztekor
A Biztosított (ugyanígy a Biztosított örökös, illetve kedvezményezett) a káresemény bekövetkezése
miatti feladatait a jelen feltétel VIII./56. pontja tartalmazza.
17. Titoktartási kötelezettség és a személyes adatok kezelésére vonatkozó tudnivalók
Biztosítási titok minden olyan – államtitoknak nem minôsülô –, a biztosító, a biztosításközvetítô,
a biztosítási szaktanácsadó rendelkezésére álló adat, amely a biztosító, a biztosításközvetítô,
a biztosítási szaktanácsadó egyes ügyfeleinek (ideértve a károsultat is) személyi körülményeire,
vagyoni helyzetére, illetve gazdálkodására vagy a biztosítóval kötött szerzôdéseire
vonatkozik.
Az ügyfél egészségi állapotával összefüggô adatokat a biztosító a Bit. 155. § (1) bekezdésében
meghatározott célokból, az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes
adatok kezelésérôl szóló 1997. évi XLVII. törvény rendelkezései szerint, kizárólag az érintett
írásbeli hozzájárulásával kezelheti.
3
A biztosító, a biztosításközvetítô és a biztosítási szaktanácsadó ügyfeleinek azon üzleti titkait
jogosult kezelni, amelyek a biztosítási szerzôdéssel, létrejöttével, nyilvántartásával, a szolgáltatással
összefüggnek. Az adatkezelés célja csak a biztosítási szerzôdés megkötéséhez,
módosításához, állományban tartásához, a biztosítási szerzôdésbôl származó követelések
megítéléséhez szükséges, vagy az e törvény által meghatározott egyéb cél lehet.
A fenti bekezdésben meghatározott céltól eltérô célból végzett adatkezelést a biztosító, a
biztosításközvetítô és a biztosítási szaktanácsadó csak az ügyfél elôzetes hozzájárulásával
végezhet. A hozzájárulás megtagadása miatt az ügyfelet nem érheti hátrány és annak
megadása esetén részére nem nyújtható elôny.
A biztosítási titok tekintetében, idôbeli korlátozás nélkül – ha törvény másként nem rendelkezik
– titoktartási kötelezettség terheli a biztosító, a független biztosításközvetítô, a biztosítási
szaktanácsadó tulajdonosait, vezetôit, alkalmazottait és mindazokat, akik ahhoz a biztosítóval
kapcsolatos tevékenységük során bármilyen módon hozzájutottak.
Biztosítási titok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha
a) a biztosító, a biztosításközvetítô és a biztosítási szaktanácsadó ügyfele vagy annak törvényes
képviselôje a kiszolgáltatható biztosítási titokkört pontosan megjelölve, erre vonatkozóan
írásban felmentést ad,
b) e törvény alapján a titoktartási kötelezettség nem áll fenn.
A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn:
a) a feladatkörében eljáró Felügyelettel,
b) a folyamatban lévô büntetôeljárás keretében eljáró nyomozó hatósággal és ügyészséggel,
továbbá az általuk kirendelt szakértôvel
c) büntetôügyben, polgári ügyben, valamint csôdeljárás, illetve a felszámolási eljárás
ügyében eljáró bírósággal, a bíróság által kirendelt szakértôvel, továbbá a végrehajtási
ügyben eljáró önálló bírósági végrehajtóval,
d) a hagyatéki ügyben eljáró közjegyzôvel, továbbá az általa kirendelt szakértôvel,
e) a Bit 157. § (2) bekezdésben foglalt esetekben az adóhatósággal,
f) a feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági szolgálattal,
g) a feladatkörében eljáró Gazdasági Versenyhivatallal, szemben, ha az a)-j), n), s) és t)
pontban megjelölt szerv vagy személy írásbeli megkereséssel fordul hozzá, amely tartalmazza
az ügyfél nevét vagy a biztosítási szerzôdés megjelölését, a kért adatok fajtáját,
az adatkérés célját és jogalapját, azzal, hogy a k)-m) és p)-r) pontban megjelölt szerv
vagy személy kizárólag a kért adatok fajtáját, az adatkérés célját és jogalapját köteles
megjelölni. A cél és a jogalap igazolásának minôsül az adat megismerésére jogosító
jogszabályi rendelkezés megjelölése is.
h) a feladatkörében eljáró gyámhatósággal,
i) az egészségügyrôl szóló 1997. évi CLIV. törvény 108. § (2) bekezdésében foglalt egészségügyi
hatósággal,
j) a külön törvényben meghatározott feltételek megléte esetén a titkosszolgálati eszközök
alkalmazására, titkos információ gyujtésére felhatalmazott szervvel,
k) a viszontbiztosítóval, valamint közös kockázatvállalás (együttbiztosítás) esetén a kockázatvállaló
biztosítókkal,
l) az e törvényben szabályozott adattovábbítások során átadott adatok tekintetében a
kötvénynyilvántartást vezetô Hivatallal,
m) az állomány átruházás keretében átadásra kerülô biztosítási szerzôdési állomány tekintetében
az átvevô biztosítóval,
n) a kárrendezéshez és a megtérítési igény érvényesítéséhez szükséges adatok tekintetében,
továbbá ezek egymásközi átadásával kapcsolatban a Kártalanítási Számlát,
illetve a Kártalanítási Alapot kezelô szervezettel, a Nemzeti Irodával, a levelezôvel,
az Információs Központtal, a Kártalanítási szervezettel, kárrendezési megbízottal és a
kárképviselôvel, illetve a károkozóval, amennyiben az önrendelkezési jogával élve a
közúti közlekedési balesetével kapcsolatos kárrendezés kárfelvételi jegyzôkönyvébôl a
balesetben érintett másik jármu javítási adataihoz kíván hozzáférni,
o) a kiszervezett tevékenység végzéséhez szükséges adatok tekintetében a kiszervezett
tevékenységet végzôvel,
p) fióktelep esetében – ha a magyar jogszabályok által támasztott követelményeket
kielégítô adatkezelés feltételei minden egyes adatra nézve teljesülnek, valamint a harmadik
országbeli biztosító székhelye szerinti állam rendelkezik a magyar jogszabályok
által támasztott követelményeket kielégítô adatvédelmi jogszabállyal – a harmadik országbeli
biztosítóval, biztosításközvetítôvel, szaktanácsadóval,
q a feladatkörében eljáró alapvetô jogok biztosával, valamint pénzügyi jogok biztosával,
r) a feladatkörében eljáró Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal,
s) a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a káresetek igazolásának részletes
szabályairól szóló rendeletben meghatározott kártörténeti adatra és bonus-malus
besorolásra nézve a rendeletben szabályozott esetekben a biztosítóval szemben, ha
az a)-j), n) és s) pontban megjelölt szerv vagy személy írásbeli megkereséssel fordul
hozzá, amely tartalmazza az ügyfél nevét vagy a biztosítási szerzôdés megjelölését, a
kért adatok fajtáját, az adatkérés célját és jogalapját, azzal, hogy a k), l), m), p), q), q)
és r) pontban megjelölt szerv vagy személy kizárólag a kért adatok fajtáját, az adatkérés
célját és jogalapját köteles megjelölni. A cél és a jogalap igazolásának minôsül az adat
megismerésére jogosító jogszabályi rendelkezés megjelölése is.
A Bit. 157. § (1) bekezdés e) pontja alapján a biztosítási titok megtartásának kötelezettsége
abban az esetben nem áll fenn, ha adóügyben, az adóhatóság felhívására a biztosítót
törvényben meghatározott körben nyilatkozattételi kötelezettség, illetve ha biztosítási
szerzôdésbôl eredô adókötelezettség alá esô kifizetésrôl törvényben meghatározott adatszolgáltatási
kötelezettség terheli.
A biztosító, a biztosításközvetítô és a biztosítási szaktanácsadó a Bit. 157. § (1) és (5) bekezdésekben,
a Bit. 156. §-ban, a Bit. 158. §-ban és a Bit. 159. §-ban meghatározott esetekben
és szervezetek felé az ügyfelek személyes adatait továbbíthatja.
A biztosítási titoktartási kötelezettség az eljárás keretén kívül az (1) bekezdésben meghatározott
szervek alkalmazottaira is kiterjed.
A biztosító, a biztosításközvetítô és a biztosítási szaktanácsadó a nyomozó hatóság, a nemzetbiztonsági
szolgálat és az ügyészség írásbeli megkeresésére akkor is köteles haladéktalanul
tájékoztatást adni, ha adat merül fel arra, hogy a biztosítási ügylet
a) a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvényben foglaltak szerinti kábítószerrel
visszaéléssel, új pszichoaktív anyaggal visszaéléssel, terrorcselekménnyel, robbanóanyaggal
vagy robbantószerrel visszaéléssel, lôfegyverrel vagy lôszerrel visszaéléssel, pénzmosással,
bunszövetségben vagy bunszervezetben elkövetett buncselekménnyel,
b) a Btk. szerinti kábítószer-kereskedelemmel, kábítószer birtoklásával, kóros szenvedélykeltéssel
vagy kábítószer készítésének elôsegítésével, új pszichoaktív anyaggal visszaéléssel,
terrorcselekménnyel, terrorcselekmény feljelentésének elmulasztásával, terrorizmus
finanszírozásával, robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaéléssel, lôfegyverrel
vagy lôszerrel visszaéléssel, pénzmosással, bunszövetségben vagy bunszervezetben
elkövetett buncselekménnyel van összefüggésben.
A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn abban az esetben, ha
a) a magyar bunüldözô szerv – nemzetközi kötelezettségvállalás alapján külföldi bunüldözô
szerv írásbeli megkeresésének teljesítése céljából – írásban kér biztosítási titoknak
minôsülô adatot a biztosítótól.
b) a pénzügyi információs egységként muködô hatóság a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelôzésérôl és megakadályozásáról szóló törvényben meghatározott
feladatkörében eljárva vagy külföldi pénzügyi információs egység írásbeli megkeresésének
teljesítése céljából írásban kér biztosítási titoknak minôsülô adatot a biztosítótól.
A biztosító, a biztosításközvetítô és a biztosítási szaktanácsadó a nyomozó hatóság a „halaszthatatlan
intézkedés” jelzéssel ellátott, külön jogszabályban elôírt ügyészi jóváhagyást
nélkülözô megkeresésére is köteles tájékoztatni az általa kezelt, az adott üggyel összefüggô,
biztosítási titoknak minôsülô adatokról.
A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn abban az esetben, ha a
biztosító, biztosításközvetítô és a biztosítási szaktanácsadó az Európai Unió által elrendelt
pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szólótörvényben meghatározott
bejelentési kötelezettségének tesz eleget.
Nem jelenti a biztosítási titok és az üzleti titok sérelmét a felügyeleti ellenôrzési eljárás során
az összevont alapú felügyelet esetében a csoportvizsgálati jelentésnek a pénzügyi csoport
irányító tagja részére történô átadása.
Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét a biztosító által a harmadik országbeli biztosítóhoz
vagy harmadik országbeli adatfeldolgozó szervezethez (harmadik országbeli adatkezelô)
történô adattovábbítás abban az esetben:
a) ha a biztosító ügyfele (adatalany) ahhoz írásban hozzájárult, vagy
b) ha – az adatalany hozzájárulásának hiányában – az adattovábbításnak törvényben
meghatározott adatköre, célja és jogalapja van, és a harmadik országban a személyes
adatok védelmének megfelelôszintje az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011.évi CXII. törvény 8. § (2) bekezdésben meghatározott bármely
módon biztosított.”
Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét
a) az olyan összesített adatok szolgáltatása, amelybôl az egyes ügyfelek személye vagy
üzleti adata nem állapítható meg,
b) fióktelep esetében a külföldi székhelyu vállalkozás székhelye (fôirodája) szerinti felügyeleti
hatóság számára a felügyeleti tevékenységhez szükséges adattovábbítás, ha az megfelel
a külföldi és a magyar felügyeleti hatóság közötti megállapodásban foglaltaknak,
c) a jogalkotás megalapozása és a hatás vizsgálatok elvégzése céljából a miniszter részére
személyes adatnak nem minôsülô adatok átadása.
d) Bit. Nyolcadik részének III. és III/A. fejezetében, a Tpt. XIX/B. fejezetében, valamint a Hpt.
XIV/A. fejezetében foglalt rendelkezések teljesítése érdekében történô adatátadás.
A Bit.159.§(1) bekezdésben meghatározott adatok átadását a biztosító a biztosítási titok
védelmére hivatkozva nem tagadhatja meg.
Az adattovábbítási nyilvántartásban szereplô személyes adatokat az adattovábbítástól
számított 5 év elteltével, a Bit. 154. § alá esô adatok vagy az adatvédelmi törvény szerint
különleges adatnak minôsülô adatok továbbítása esetén 20 év elteltével törölni kell.
A biztosító az érintett személyt nem tájékoztatja a Bit. 157. § (1) bekezdés b), f) és j) pontjai,
illetve a Bit. 157. § (5) bekezdése alapján végzett adattovábbításokról.
A biztosító, a biztosításközvetítô és a biztosítási szaktanácsadó a személyes adatokat a
biztosítási, illetve a megbízási jogviszony fennállásának idején, valamint azon idôtartam
alatt kezelheti, ameddig a biztosítási, illetve a megbízási jogviszonnyal kapcsolatban igény
érvényesíthetô.
A biztosító a létre nem jött biztosítási szerzôdéssel kapcsolatos személyes adatokat kezelhet,
ameddig a szerzôdés létrejöttének meghiúsulásával kapcsolatban igény érvényesíthetô.
A biztosító, a biztosításközvetítô és a biztosítási szaktanácsadó köteles törölni minden olyan,
ügyfeleivel, volt ügyfeleivel vagy létre nem jött szerzôdéssel kapcsolatos személyes adatot,
amelynek kezelése esetében az adatkezelési cél megszunt, vagy amelynek kezeléséhez
az érintett hozzájárulása nem áll rendelkezésre, illetve amelynek kezeléséhez nincs törvényi
jogalap.
E törvény alkalmazásában az elhunyt személyhez kapcsolódó adatok kezelésére a személyes
adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések az irányadók.
Az elhunyt személlyel kapcsolatba hozható adatok tekintetében az érintett jogait az elhunyt
örököse, illetve a biztosítási szerzôdésben nevesített jogosult is gyakorolhatja.
Biztosító, biztosításközvetítô és szaktanácsadói vállalkozás jogutód nélküli megszunése
esetén a biztosító, biztosításközvetítôi és szaktanács-adói vállalkozás által kezelt üzleti titkot
tartalmazó irat a keletkezésétôl számított 60 év múlva a levéltári kutatások céljára felhasználható.
Nem lehet üzleti titokra vagy biztosítási titokra hivatkozással visszatartani az információt a
közérdeku adatok nyilvánosságára és a közérdekbôl nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben
meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség esetén.
A biztosítók közötti adatcserével összefüggô adatkezelés
A biztosítotti veszélyközösség érdekeinek a megóvása érdekében a Biztosító - a jogszabályokban
foglalt vagy a szerzôdésben vállalt kötelezettségének teljesítése során a szolgáltatások
jogszabályoknak és szerzôdésnek megfelelô teljesítése, a biztosítási szerzôdésekkel
kapcsolatos visszaélések megakadályozása céljából - a 2015. év január hó 1. napjától
kezdôdôen hatályba lépô Bit. 161/A. §-ában biztosított felhatalmazása alapján, 2015. január
1. napjától kezdôdôen jogosult megkereséssel fordulni más biztosítóhoz az e biztosító
által a Bit. 155. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint, a biztosítási termék sajátosságainak
a figyelembevételével kezelt - a Bit. 161/A. § (3)-(5) bekezdésben meghatározott
adatok vonatkozásában. A megkeresésnek tartalmaznia kell az ott meghatározott
személy, vagyontárgy vagy vagyoni jog azonosításához szükséges adatokat, a kért adatok
fajtáját, valamint az adatkérés céljának megjelölését. A megkeresés és annak teljesítése
nem minôsül a biztosítási titok megsértésének.
4
A Biztosító ennek keretében,
(I) a Bit. 1. számú melléklet A) rész 1. és 2. pontjában meghatározott ágazatokhoz tartozó
biztosítási szerzôdés megkötésével vagy teljesítésével kapcsolatban a Bit. 161/A. § (3)
bek a-e) pontjaiban felsorolt adatokat;
(II) a Bit. 1. számú melléklet A) rész 5., 6., 7., 8., 9., 16., 17. és 18. pontjában meghatározott
ágazatokhoz tartozó szerzôdés megkötésével vagy teljesítésével kapcsolatban a Bit.
161/A. § (4) bek a-e) pontjaiban felsorolt adatokat, továbbá
(III) a Bit. 1. számú melléklet A) rész 11., 12. és 13. pontjában meghatározott ágazatokhoz
tartozó szerzôdés megkötésével vagy teljesítésével kapcsolatban a károsult személy
elôzetes hozzájárulása esetén a Bit. 161/A § (5) bek. a)-c) pontjaiban felsorolt adatokat
kérheti más biztosítótól.
A megkeresett biztosító a jogszabályoknak megfelelô megkeresés szerinti adatokat a
megkeresésben meghatározott megfelelô határidôben, ennek hiányában a megkeresés
kézhezvételétôl számított tizenöt (15) napon belül köteles(ek) átadni a Biztosítónak. A
megkeresô Biztosító a megkeresés eredményeként tudomására jutott adatot a kézhezvételt
követô kilencven (90) napig kezelheti. Ha a megkeresés eredményeként a megkeresô
Biztosító tudomására jutott adat a Biztosító jogos érdekeinek az érvényesítéséhez szükséges,
az adatkezelés fentebb meghatározott idôtartama meghosszabbodik az igény érvényesítésével
kapcsolatban indult eljárás jogerôs befejezéséig.
Ha a megkeresés eredményeként a megkeresô Biztosító tudomására jutott adat a Biztosító
jogos érdekeinek az érvényesítéséhez szükséges, és az igény érvényesítésével kapcsolatban
az eljárás megindítására az adat megismerését követô egy (1) évig nem kerül sor, az adat
a megismerést követô egy (1) évig kezelhetô. A megkeresô Biztosító az e célból végzett
megkeresésrôl, és a megkeresés teljesítésének tényérôl, továbbá az abban szereplô adatok
körérôl a megkereséssel érintett ügyfelet a biztosítási idôszak alatt legalább egyszer értesíti.
Ha az ügyfél az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben
meghatározott módon az adatairól tájékoztatást kér és a megkeresô biztosító – a
Bit.161/A§(8)–(10) bekezdésben meghatározottakra tekintettel – már nem kezeli a kérelemmel
érintett adatokat, akkor ennek a tényérôl kell tájékoztatni a kérelmezôt.
A megkeresô Biztosító a megkeresés eredményeként kapott adatokat a biztosított érdekre
nem vonatkozó, tudomására jutott, illetve általa kezelt egyéb adatokkal a fenti céltól eltérô
célból nem kapcsolja össze. A megkeresésben megjelölt adatok helyességéért és pontosságáért
a megkeresett biztosító a felelôs.”
Személyes adatok kezelésére vonatkozó tudnivalók
A Szerzôdô, a Biztosított, a Kedvezményezett és bárki, aki a Biztosító szolgáltatására jogosan
igényt tarthat, a jelen fejezet alkalmazásában és az adatvédelmi rendelkezések szempontjából,
a Biztosító ügyfelének tekintendô (a továbbiakban: Ügyfél).
Az Ügyfelek adatainak kezeléséért és megôrzésért - beleértve a biztosítási szerzôdéssel öszszefüggésben
a jövôben rendelkezésre bocsátandó adatokat is - a Biztosító felelôs.
Személyes Adatnak minôsül bármely meghatározott (személyes adat alapján azonosított
vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható) természetes személy Ügyféllel kapcsolatba
hozható adat, valamint az ilyen adatból levonható, az érintett Ügyfélre vonatkozó
következtetés.
Az Ügyfelek személyi körülményeire, vagyoni helyzetére illetve gazdálkodására, továbbá a
Biztosítóval létesített jogviszonyára vonatkozó adat, amennyiben az a Biztosító rendelkezésére
áll, Biztosítási Titoknak minôsül.
A Biztosító Személyes Adatokat a biztosítási szerzôdés és az Ügyfelek biztosítási jogviszonyai
létrejöttével, nyilvántartásával és a biztosítási szolgáltatás teljesítésével összefüggésben
kezel. Az adatszolgáltatás önkéntes. A biztosítókról és a biztosítási tevékenységrôl
szóló 2003. évi LX. törvény értelmében, az adatkezelés céljára is figyelemmel, a Biztosító
az Ügyfelek kifejezett hozzájárulása nélkül kezelheti az Ügyfelek Biztosítási Titoknak minôsülô
Személyes Adatait. Az Ügyfél egészségi állapotával összefüggô adatokat (a továbbiakban:
Egészségügyi Adat) a Biztosító az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes
adatok kezelésérôl szóló törvény rendelkezései szerint, kizárólag az érintett Ügyfél
írásbeli hozzájárulásával kezelheti. Az Egészségügyi Adat kezelése is kizárólag az Ügyfél
biztosítási jogviszonyai létrejöttével, nyilvántartásával és a biztosítási szolgáltatás teljesítésével
függhet össze.
A Biztosító a Személyes Adatokat a biztosítási jogviszony fennállásának idején, valamint azon
idôtartam alatt kezelheti, ameddig a biztosítási jogviszonnyal kapcsolatban vele szemben,
vagy általa igény érvényesíthetô.
Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a Biztosító a tevékenysége során szerzett és Biztosítási
Titoknak minôsülô adatot csak akkor adhat ki Harmadik Személynek, ha az Ügyfél
vagy annak törvényes képviselôje, a kiszolgáltatható biztosítási titokkört pontosan megjelölve,
erre vonatkozóan írásban felmentést ad. Harmadik Személynek minôsül minden olyan
természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezô szervezet, aki,
vagy amely nem azonos az Ügyféllel, az adatkezelôvel vagy az adatfeldolgozóval. Nem
minôsül Harmadik Személynek, ezért az Ügyfelek külön hozzájáruló nyilatkozata nélkül jogosult
az Ügyfelek Személyes Adatainak és Biztosítási Titkainak kezelésére a QBE Insurance
(Europe) Ltd., mint a Biztosító alapítója.
Az Európai Unió tagállamaiba és bármely EGT-államba irányuló adattovábbítást úgy kell
tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor. Az Ügyfél Személyes
Adatai (beleértve a különleges adatnak minôsülô Személyes Adatot is) az országból
– az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – Harmadik Országban adatkezelést
folytató adatkezelô vagy adatfeldolgozást végzô adatfeldolgozó részére csak akkor
továbbíthatóak, ha ahhoz az Ügyfél kifejezetten hozzájárul, ha azt törvény lehetôvé teszi,
vagy ha az adatkezelésnek törvényben elôírt feltételei teljesülnek, és a harmadik országban
az átadott adatok kezelése, valamint feldolgozása során biztosított a személyes adatok törvényben
meghatározott megfelelô szintu védelme. Harmadik Országnak minôsülnek azok
az országok, melyek nem tagjai az Európai Uniónak és nem minôsülnek EGT-államnak.
A Biztosító az Ügyfelek kérésére, köteles az általa kezelt vagy a jogszabályban meghatározott
feltételek mellett továbbított Személyes Adatokról tájékoztatást adni. Az Ügyfelek kérhetik
ezen adatok helyesbítését, illetve – a közérdeken alapuló célból, jogszabályban elrendelt
kötelezô adatkezelések kivételével – azok zárolását vagy törlését is. A Biztosító az Ügyfél
kérésének megfelelôen köteles az Ügyfél általa kezelt Személyes Adatait helyesbíteni.
A Biztosító köteles törölni minden olyan, Ügyfeleivel, volt ügyfeleivel vagy létre nem jött
szerzôdéssel kapcsolatos Személyes Adatot, amelynek kezelése esetében az adatkezelési
cél megszunt, vagy amelynek kezeléséhez az érintett Ügyfél hozzájárulása nem áll rendelkezésre,
illetve amelynek kezeléséhez nincs törvényi jogalap.
18. Panaszkezelés / Panaszfórumok / Bírósági Vitarendezés
Társaságunk biztosítja, hogy Társaságunk ügyfele Társaságunk magatartására, tevékenységére
vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy
írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, telefaxon, elektronikus
levélben) elôterjeszthesse.
Társaságunk szolgáltatásaival valamint a biztosítási szerzôdés teljesítésével összefüggésben
panasz terjeszthetô elô írásban a QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepének
vezetôjéhez címzett levélben, e-mailben vagy faxon (levelezési cím: 1143
Budapest, Stefánia út 51., telefaxszám: (06-1) 460-1499; e-mail cím: info@qbeatlasz.hu),
illetôleg személyesen vagy telefonon is, munkaidôben Ügyfélszolgálatunkon (cím: 1143
Budapest, Stefánia út 51.; telefonszám: (06-1) 460-1400). Társaságunk a panaszbejelentés
beérkezésétôl számított 30 (harminc) napon belül írásban küldi meg válaszát a panaszos
részére.
A panasz elutasítása vagy a panasz kivizsgálására elôírt 30 napos törvényi válaszadási
határidô eredménytelen eltelte esetén a fogyasztónak minôsülô ügyfél az alábbi testületekhez,
illetve hatóságokhoz fordulhat:
– QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepének vezetôje (1143 Budapest,
Stefánia út 51., levelezési cím: 1442 Budapest, Pf.:101., telefonszám: (36-1) 460-1400,
e-mailcím: info@qbeatlasz.hu), faxszám: (361) 460-1499)
– Pénzügyi Békéltetô Testület (a szerzôdés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és
megszunésével, továbbá szerzôdésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita
estén) (1013 Budapest, Krisztina krt. 37-39., levelezési cím: H-1525 Budapest BKKP Pf.:172,
telefonszám: 36-1-489-9700, e-mailcím: pbt@mnb.hu, www.felugyelet.mnb.hu/pbt.)
– fogyasztóvédelmi eljárás alapjául szolgáló kötelezettségszegéssel kapcsolatos panasz
esetén a Társaságunk felügyeletét ellátó Magyar Nemzeti Bank Zrt. Pénzügyi Fogyasztóvédelmi
Központ (MNB) cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39., levelezési cím: Magyar
Nemzeti Bank Zrt. Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ, 1534 Budapest BKKP Pf.777.;
telefonszám: 0640203776, e-mailcím: ugyfelszolgalat@mnb.hu
A panaszos jogosult továbbá a QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe
(1143 Budapest, Stefánia út 51.) által hozott, számára nem megfelelô döntés ellen bírósághoz
fordulni. Ebben az esetben a polgári pert a hatáskörrel, és illetékességgel rendelkezô
magyar bíróság elôtt kell a QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepével
(1143 Budapest, Stefánia út 51.) szemben megindítani.
A panasz elutasítása vagy a panasz kivizsgálására elôírt 30 napos törvényi válaszadási
határidô eredménytelen eltelte esetén a fogyasztónak nem minôsülô ügyfél jogosult a
QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe (1143 Budapest, Stefánia út 51.)
által hozott, számára nem megfelelô döntés ellen bírósághoz fordulni. Ebben az esetben
a polgári pert a hatáskörrel, és illetékességgel rendelkezô magyar bíróság elôtt kell a QBE
Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepével (1143 Budapest, Stefánia út 51.)
szemben megindítani.
19. Jelen szerzôdésben nem tárgyalt kérdésekben a mindenkor hatályos, magyar jogszabályok
az irányadóak.
A Szerzôdô/Biztosított a szerzôdéskötéskor köteles a biztosítás elvállalása szempontjából lényeges
minden olyan körülményt a Biztosítóval közölni, amelyeket ismert vagy ismernie kellett.
A Felek megállapodhatnak, hogy a Biztosított és a Szerzôdô a szerzôdésben meghatározott
lényeges körülmények változását megfelelô határidôn belül köteles legyen a biztosítónak
írásban bejelenteni.
Ha a biztosítási szerzôdést nem a Biztosított, hanem az ô javára a harmadik személy köti, a
biztosítási esemény bekövetkeztéig illetve a Biztosított belépéséig a díjfizetési kötelezettség
a Szerzôdôt terheli, a jognyilatkozatokat hozzá kell intézni és ô köteles a megfelelô jognyilatkozatok
megtételére.
A közlésre, illetôleg a változás bejelentésére irányuló kötelezettség egyaránt terheli a
szerzôdô felet és a biztosítottat, egyikük sem hivatkozhat olyan körülményre, amelyet bármelyikük
elmulasztott a Biztosítóval közölni, noha arról tudnia kellett, és a közlésre, vagy bejelentésre
köteles lett volna.
II. EGÉSZSÉGÜGYI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉS BIZTOSÍTÁS
20. Az egészségügyi segítségnyújtás és biztosítás kockázati köre
A Biztosító a hozzá, vagy a Partneréhez beérkezett telefonhívást követôen a Biztosított részére
egészségügyi segítségnyújtási szolgáltatásokat nyújt és a felmerült egészségügyi költségeket,
az ebben a fejezetben részletezett feltételek szerint átvállalja, amennyiben a Biztosított
a biztosítás tartamán belül külföldön megbetegszik vagy balesetet szenved. A Biztosító e
szolgáltatásokat kizárólag sürgôs szükség esetén nyújtja.
Sürgôs szükség esete áll fenn, ha az azonnali orvosi ellátás elmaradása elôreláthatóan a
Biztosított életét, illetve testi épségét veszélyeztetné vagy a Biztosított egészségében, illetve
testi épségében helyrehozhatatlan károsodást okozna, úgyszintén ha a Biztosított betegségének
tünetei (eszméletvesztés, vérzés, fertôzô heveny megbetegedés, stb.) alapján, illetve
baleset folytán vagy hirtelen bekövetkezett súlyos egészség-károsodása miatt azonnali
orvosi ellátásra szorul.
A Biztosító egészségügyi segítségnyújtási szolgáltatásai:
a Biztosító vagy Partnere
– a Biztosított tartózkodási helyére a lehetô legrövidebb idôn belül orvost küld, vagy orvos
címét bocsájtja a Biztosított rendelkezésére (ehhez az kell, hogy a Biztosított vagy megbízottja
telefonáljon a Biztosítónak, megadja a Biztosított nevét, fedezetigazolása számát,
elérhetôségi telefonszámát és pontos címét, ahova az orvost kéri, vagy amelynek közelében
orvoshoz szeretne menni),
– szükség esetén gondoskodik a Biztosított további egészségügyi ellátásáról, illetve megszervezi
azt,
– járóképtelenség esetén megszervezi a Biztosított mentôautóval vagy taxival történô orvoshoz
vagy kórházba szállítását,
– kórházi gyógykezelés esetén (maximum 30 napig):
a) amint a kórházban lévô beteg állapota lehetôvé teszi, a külföldi kezelés helyett a
Biztosítottat – szükség esetén orvos kísérôvel vagy betegkísérôvel – Magyarországra
szállítja és gondoskodik az illetékes gyógyintézetben történô elhelyezésérôl. Ennek
idôpontját és módját a Biztosító a kezelést végzô orvossal, egészségügyi intézménynyel
történt elôzetes egyeztetés alapján határozza meg,
b) a Biztosító folyamatos kapcsolatot tart a kezelést ellátó orvossal, egészségügyi intéz5
ménnyel, vállalja, hogy folyamatosan tájékoztatja telefonon a Biztosított egy hozzátartozóját
a Biztosított állapotáról.
A PTK. 8:1.§.(1) bekezdésének 1. pontja szerint közeli hozzátartozók:
a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek,
az örökbefogadó-, a mostoha-, és a nevelôszülô és a testvér.
Biztosító egészségügyi biztosítási szolgáltatásai:
– a biztosítás kizárólag sürgôs szükség esetén, a Biztosító kockázatviselésének tartamán
belül:
Classic Prémium Privileg
– megbetegedés kapcsán
felmerült költségekre összesen: 60.000,-EUR 120.000,– EUR 500.000.– EUR
– baleset kapcsán
felmerült költségekre összesen: 60.000,-EUR 120.000,– EUR 500.000.– EUR
(vagy ennek megfelelô egyéb valuta) összeghatárig, illetve amennyiben a Biztosított a
Classic vagy Prémium díjkedvezményt igénybe vette, a Biztosító a fenti összeghatárok 50%-
áig nyújt fedezetet, kivéve a gyerek kedvezmény (18 éves korig), ahol 100%-os a térítés.
A fenti költségeket akkor vállalja a Biztosító, ha a Biztosított vagy megbízottja illetve az ellátást
nyújtó intézmény, kezelôorvos a Biztosítótól vagy Partnerétôl egészségügyi segítségnyújtási
szolgáltatást kért, vagy ha erre nem volt lehetôsége, a lehetô legrövidebb idôn belül (de
max. 24 órán belül) a Biztosítót vagy Partnerét értesítette és az a szolgáltatások igénybevételét
engedélyezte.
Amennyiben az értesítés nem történt meg, a Biztosító a felmerült költségeket maximum
150,-EUR összeghatárig utólag megtéríti.
Biztosítási szolgáltatások:
– sürgôsségi orvosi vizsgálat,
– sürgôsségi orvosi gyógykezelés,
– sürgôsségi kórházi gyógykezelés (a Biztosító fenntartja magának a jogot, hogy a külföldi
kórházi kezelési költségeket addig az idôpontig vállalja (maximum 30 napig), amíg a
kezelôorvossal történt egyeztetés után a beteg állapota lehetôvé teszi Magyarországra
történô szállítását további gyógykezelés céljából),
– halaszthatatlan mutét, intenzív ellátás,
– egy-, illetve kétágyas kórházi elhelyezés többletköltségei (Prémium és Privileg módozat
esetén!) a Biztosított vagy megbízottja külön kérése alapján és a Biztosító beleegyezésével.
A Biztosító beleegyezése nélkül igénybevett kiemelt elhelyezés költségeit a Biztosító
nem téríti.
– sürgôsségi szülészeti ellátás a terhesség betöltött 28. hete elôtt,
– orvosi rendelvényre vásárolt gyógyszer költségeinek eredeti számlával igazolt utólagos
megtérítése,
– muvégtagok, mankók, rokkantkocsik és egyéb orvosi felszerelések, készülékek, eszközök
orvosi rendelvényre történô kölcsönzése,
– szemüveg – orvos által rendelt – pótlása, személyi sérülést is okozó, dokumentáltan
orvosi ellátást igénylô baleset miatt 100,-EUR összeghatárig,
– kizárólag sürgôsségi fogászati ellátás, közvetlen fájdalomcsökkentô kezelés, legfeljebb
két fogra, foganként max. 120,-EUR összeghatárig,
indokolt és szokásos – orvosválasztás nélküli – általános ellátás költségeire a szolgáltatás
igénybevételének helyén érvényes átlagos orvosi díjszabások figyelembevételével.
A biztosítási eseménnyel kapcsolatban a Biztosított a Biztosítóval vagy annak megbízottjával
szemben felmenti a vizsgálatot vagy kezelést végzô orvost az orvosi titoktartás alól.
Járványügyi zárlatból eredô költségek térítése:
Privileg módozat esetén, amennyiben a Biztosítottat valamely külföldi, arra hatáskörrel és
illetékességgel rendelkezô hatóság a fertôzöttség veszélye miatt, közegészségügyi – járványügyi
zárlat alá vonja, akkor a Biztosító mindösszesen 1.800.-EUR összeghatárig az alábbi
szolgáltatásokat nyújtja:
– a Biztosított fertôzöttségének kizárása vagy megállapítása céljából végzett diagnosztikai
vizsgálatok költségeit a Biztosító átvállalja,
– a fertôzöttség megállapításától függetlenül, a járványügyi zárlat ideje alatt felmerült
elhelyezésbôl adódó többletköltségeket a Biztosító átvállalja
– a fertôzöttség megállapításától függetlenül, a zárlat feloldását követôen, amennyiben
a Biztosított hazautazása az eredetileg tervezett módon a biztosítás tartama alatt történt
volna, és a zárlat miatt már úgy nem oldható meg, a Biztosító gondoskodik a Magyar
Köztársaság területére történô hazautazás megszervezésérôl és annak többletköltségeit
(a Biztosító döntése alapján: pl. személygépkocsi üzemanyagköltsége, vonat II. osztályú
menetjegy esetleg turistaosztályú repülôjegy) átvállalja.
A Biztosító elôzetes hozzájárulása nélküli hazautazás költségeit nem téríti.
21. Napi kórházi térítés
Amennyiben a Biztosított a II. pontban leírt egészségügyi szolgáltatásokra jogosult volt, és
azt a Szabályzatban részletezett feltételek szerint igénybe vette, továbbá a következôkben
részletezett feltételek is fennállnak, a Biztosító extra térítést nyújt:
1./ EGT tagállam területén Európai Egészségbiztosítási Kártyája bemutatásával vett igénybe
kórházi fekvôbetegellátást
vagy
2./ magyar egészségügyi szolgáltatásokra jogosult, de EGT tagállamon kívül került sor kórházi
fekvôbeteg ellátására, és hazaérkezését követôen, a lakóhelye szerint illetékes egészségbiztosítási
pénztári szakigazgatási szervnél benyújtja a magyar belföldi költségmértéknek
megfelelô visszatérítési igényét, melyrôl egyidejuleg lemond a Biztosító javára,
akkor a Biztosító az alábbi napi( napi vagy bónusz) térítést nyújtja a külföldi kórházban töltött
napok és utasbiztosítási módozatok szerint :
Atlasz Classic Atlasz Prémium Atlasz Privileg
10.000.-HUF/nap 15.000.-HUF/nap 20.000.-HUF/nap
A térítés maximum 30 napra nyújtható! A térítés EEK kártya használatánál legkorábban a
külföldi kórház számlájának beérkezését követôen, EGT tagállamon kívüli országban történt
ellátás esetében pedig a Biztosítóhoz beérkezett igénybejelentô és lemondó nyilatkozat
birtokában válik esedékessé.
22. Az egészségügyi biztosítás nem terjed ki a jelen szabályzat 14. pontjában leírtakat
meghaladóan:
– bármely olyan ellátásra vagy gyógyszervásárlásra, amely korábban fennálló egészségi
állapot miatt vagy erre visszavezethetô okból következett be. (Korábban fennálló egészségügyi
állapotnak kell tekinteni a Biztosított bármely olyan betegségét vagy egyéb
egészségügyi állapotát, amely a jelen biztosítás hatályba lépését megelôzôen:
a) orvosi kezelést tett szükségessé, illetve kezelését orvos javasolta vagy
b) szükségessé tette gyógyszerek felírását, illetve szedését vagy
c) észlelhetô volt, valamint olyan tünetet eredményezett, amelynek alapján egy elvárható
gondossággal eljáró személy diagnózist, gondozást vagy kezelést keresett volna),
– olyan szolgáltatásra, amely nem szükséges a diagnózis megállapítása vagy a kezelés
céljából,
– olyan szolgáltatásra, amely nem akut megbetegedés vagy baleseti sérülés miatt válik
szükségessé,
– azon többletköltségekre, amelyek meghaladják az indokolt és szokásos díjat abban az
országban, ahol a Biztosított a szolgáltatást igénybe vette,
– 30 napot meghaladó kórházi kezelésekre,
– szabad orvos választásra,
– a kórházi kezelés azon többletköltségeire, amelyek abból adódtak, hogy bár orvosilag
megoldható lett volna, a Biztosított döntése miatt a Biztosító nem tudta a Biztosítottat
(akár speciális módon is) további kezelés céljából Magyarországra hazaszállítani,
– amennyiben a Biztosított vagy Megbízottja, illetve az ellátást nyújtó intézmény,
kezelôorvos 24 órán belül nem kérte a Biztosító hozzájárulását az egészségügyi ellátás
igénybevételéhez, a 150,-EUR összeghatárt meghaladó károk esetében a fenti összeghatárt
meghaladó költségekre,
– a Biztosító hozzájárulása nélkül történt hazaszállítás költségeire,
– az elvárható, ésszeru kockázati szint túllépése nélkül a hazatérés utánra halasztható
mutétre,
– utókezelésre, rehabilitációra,
– pszichiátriai és pszichés megbetegedések kezelésére,
– hozzátartozó által nyújtott kezelésre, ápolásra,
– napszúrás, napégés
– kozmetikai sebészetre,
– terhesgondozásra,
– a terhesség betöltött 28. hete utáni szülészeti, nôgyógyászati ellátására,
– nem sürgôsségi jellegu orvosi kivizsgálásra, kezelésre,
– fizikoterápiára, akupunktúrára, természetgyógyász, illetve csontkovács által nyújtott kezelésre,
– alkoholos (0,80‰ véralkoholszint feletti), illetve kábítószeres befolyásoltság miatt – vagy
erre visszavezethetô okokból – szükségessé vált orvosi, kórházi ellátásra,
– védôoltásra,
– rutin, kontroll, illetve szurôvizsgálatokra,
– szexuális úton terjedô betegségekre,
– szerzett immunhiányos betegségekre (AIDS), illetve ezzel összefüggô betegségekre,
– kontaktlencsére, hallásjavító eszközökre, szemüvegre (ez utóbbi, kivéve személyi sérüléses
baleset esetén),
– öngyilkosság, illetve annak kísérlete, vagy a Biztosított által elkövetett szándékos
buncselekmény következtében felmerült költségekre,
– hivatásszeru fizikai munkavégzés során bekövetkezett baleset következtében felmerült
egészségügyi ellátás költségeire,
– kettônél több fog kezelésére,
– definitív fogászati ellátásra, állkapocs ortopédiai ellátásra, fogszabályozásra,
parodontológiai kezelésekre, fogkô eltávolításra, foggyökérkezelésre, fogpótlásra, fogkoronára,
hídra, protézis készítésére és javítására.
– Classic módozat esetén az egy-, illetve kétágyas elhelyezés többletköltségeire
23. A kárrendezés menete
– Ha a Biztosított az egészségügyi segítségnyújtási szolgáltatásokat igénybe vette, és ennek
eredményeként a Biztosító intézkedett a költségek átvállalásáról, a külföldi egészségügyi,
gyógyító, kezelô szerv (személy) a számlát és a biztosítási fedezetigazolást vagy
annak másolatát közvetlenül a Biztosító vagy Partnere részére nyújtja be.
– Amennyiben az egészségügyi ellátás ellenértékét a Biztosított – a biztosítási esemény
elôírtak szerinti bejelentése után – a helyszínen kifizette, Magyarországra történô visszatérését
követôen a kárt a Biztosító Központi Kárrendezési Irodája (1143. Budapest, Stefánia
út 51.; tel.: (1) 460-1500; fax: (1) 460-1515) az érvényes devizarendelkezések szerint
megtéríti.
Az elôzetes jóváhagyás nélkül igénybe vett egészségügyi szolgáltatások költségeit maximum
150,-EUR összeghatárig téríti meg a Biztosító.
A kárrendezés menetére és a benyújtandó iratok körére vonatkozóan a VIII. pont rendelkezései
az irányadóak.
III. EGYÉB UTAZÁSI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉS BIZTOSÍTÁS
Amennyiben a Biztosított a II. pontban leírt egészségügyi szolgáltatásokra jogosult, a Biztosító
az alábbi kiegészítô szolgáltatásokat nyújtja:
24. Beteglátogatás
Amennyiben a Biztosított állapota életveszélyes, vagy 10 napnál hosszabb ideig kell kórházban
maradnia, úgy a Biztosító egy, a Biztosított által megjelölt, Magyarországon bejelentett
lakóhellyel rendelkezô személy részére, az oda- és visszautazást (a Biztosító döntése alapján:
saját személygépkocsi üzemanyagköltsége, vonat II. o., esetleg turistaosztályú repülôjegy)
megszervezi, szállodai elhelyezést biztosít, és annak költségeit átvállalja:
Classic módozatnál: maximum 4 éjszakára 50,– EUR/éjszaka értékhatárig.
Prémium módozatnál: maximum 4 éjszakára 80,-EUR/éjszaka értékhatárig.
Privileg módozatnál: maximum 7 éjszakára 120,-EUR/éjszaka értékhatárig.
Amennyiben a Biztosított a Classic vagy Prémium díjkedvezményt igénybe vette, a Biztosító
a fenti összeghatárok 50 %-áig vállalja a költségeket.
A Biztosító elôzetes hozzájárulása nélkül történô beteglátogatás költségeit a Biztosító nem
téríti.
A kárrendezés menetére és a benyújtandó iratok körére vonatkozóan a VIII. pont rendelkezései
az irányadóak.
25. Telefonköltség térítése
Ha a Biztosított külföldi tartózkodása során 48 órát meghaladó sürgôsségi kórházi ellátásban
részesül, és ezt a kórházi zárójelentéssel igazolni tudja, a Biztosító átvállalja a Biztosított, kórházból
kezdeményezett, számlával igazolt telefonhívásait a hozzátartozókkal:
Classic Prémium Privileg
Európán belül 20,-EUR 40,-EUR 80,-EUR
Európán kívül 40,-EUR 90,-EUR 160,-EUR
összeghatárokig.
6
Amennyiben a Biztosított a Classic vagy Premium díjkedvezményt igénybe vette, a Biztosító
a fenti összeghatárok
50 %-áig vállalja a költségeket.
A kárrendezés menetére és a benyújtandó iratok körére vonatkozóan a VIII. pont rendelkezései
az irányadóak.
26. Tartózkodás meghosszabbodása
Amennyiben a Biztosítottnak a kórházi elbocsátását követôen külföldi tartózkodását meg kell
hosszabbítania (orvosilag indokolt esetben, vagy amennyiben a Magyarországra történô
hazautazás csak késôbbi idôpontban oldható meg), a Biztosító gondoskodik a szállodai
elhelyezésrôl, és annak költségeit átvállalja:
Classic maximum 4 éjszakára 50,-EUR/éjszaka
Prémium maximum 4 éjszakára 80,-EUR/éjszaka
Privileg maximum 7 éjszakára 120,-EUR/éjszaka
értékhatárig.
Amennyiben a Biztosított a Classic vagy Premium díjkedvezményt igénybe vette, a Biztosító
fenti összeghatárok 50 %-áig vállalja a költségeket.
A Biztosító vállalja, hogy a Biztosított kórházi tartózkodása alatt, vagy ha a kórházi elbocsátást
követôen tartózkodását meg kell hosszabbítania, úgy egy vele együtt utazó hozzátartozója
részére szállodai elhelyezést biztosít:
Classic maximum 4 éjszakára 50,-EUR/éjszaka
Prémium maximum 4 éjszakára 80,-EUR/éjszaka
Privileg maximum 7 éjszakára 120,-EUR/éjszaka
értékhatárig és gondoskodik a Biztosítottal együtt Magyarországra történô hazautazásának
megszervezésérôl és annak költségeit (a Biztosító döntése alapján: pl. személygépkocsi
üzemanyagköltsége, vonat II. o. menetjegy, esetleg turistaosztályú repülôjegy) átvállalja.
Amennyiben a Biztosított a Classic vagy Prémium díjkedvezményt igénybe vette, a Biztosító
a fenti összeghatárok 50 %-áig vállalja a költségeket.
A Biztosító elôzetes hozzájárulása nélküli kint tartózkodás költségeit a Biztosító nem téríti.
A kárrendezés menetére és a benyújtandó iratok körére vonatkozóan a VIII. pont rendelkezései
az irányadóak.
27. Gyermek hazaszállítása
Amennyiben a Biztosított balesete, megbetegedése vagy elhalálozása miatt a vele együtt
utazó 14 éven aluli gyermek felügyelet nélkül marad, úgy a Biztosító egy, Magyarországon
bejelentett lakóhellyel rendelkezô hozzátartozója részére megszervezi az oda– és visszautazást
a gyermekért, (a Biztosító döntése alapján: pl. személygépkocsi üzemanyagköltsége,
vonat II. oszt. jegy, esetleg turistaosztályú repülôjegy) és ennek költségeit vállalja, annak
érdekében, hogy a gyermeket hazakísérje.
Amennyiben a Biztosított – vagy Magyarországon elérhetô közvetlen hozzátartozó –
nem nevez meg ilyen személyt, a Biztosító gondoskodik a gyermek hazaszállításáról és
elhelyezésérôl.
A Biztosító elôzetes hozzájárulása nélküli hazaszállítás költségeit a Biztosító nem téríti.
A kárrendezés menetére és a benyújtandó iratok körére vonatkozóan a VIII. pont rendelkezései
az irányadóak.
28. Holttest hazaszállítása
A biztosított halála esetén a Biztosító intézkedik a holttest Magyarországra történô szállításáról és
ennek költségeit átvállalja maximum 100.000,-EUR/biztosított összeghatárig. Csoportos utazás
esetén (10 fôtôl számít csoportnak), ez az összeghatár maximum 2,5 millió EUR/csoport.
A Biztosító elôzetes hozzájárulása nélkül intézett hazaszállítás költségeit a Biztosító nem téríti.
A kárrendezés menetére és a benyújtandó iratok körére vonatkozóan a VIII. pont rendelkezései
az irányadóak.
29. Idô elôtti hazautazás megbetegedés, haláleset vagy váratlan esemény miatt
Amennyiben a Biztosított Magyarországon élô közeli hozzátartozója életveszélyes állapotban
van vagy meghalt, és arról a Biztosítót hivatalos okiratokkal (pl. kórház, orvos, igazolását
telefaxon mellékelve) értesítik, a Biztosító a Biztosított számára az idô elôtti Magyarországra
történô utazást (a Biztosító döntése alapján: pl. személygépkocsi üzemanyagköltsége, vonat
II. o. menetjegy, esetleg turistaosztályú repülôjegy) megszervezi és vállalja ennek költségeit.
Ennek feltétele, hogy a Biztosító értesítésekor a kockázatviselés tartama (érvényessége)
még min. 3 nap legyen.
A Biztosító elôzetes hozzájárulása nélküli hazautazás költségeit a Biztosító nem téríti.
A kárrendezés menetére és a benyújtandó iratok körére vonatkozóan a VIII. pont rendelkezései
az irányadóak.
30. Poggyász késedelmes megérkezése
Amennyiben a Biztosított külföldi célállomásra történô kiutazása során, amely egy légi-,
vagy hajózási társasággal vagy ezek képviseletével történt-, a Biztosított külföldi uticélra
induláskor feladott poggyásza nem a poggyász feladásakor meghatározott helyre kerül
és emiatt átvétele legalább 12 órát késik, a Biztosító kártalanítja a Biztosítottat, az alábbi
összeghatárok szerint:
Classic Prémium Privileg
12-24 óra közötti késedelem esetén 15.000,– Ft 15.000,– Ft 15.000,– Ft
24 órát meghaladó késedelem után 25.000,– Ft 40.000,– Ft 60.000,– Ft
A késés tényleges idôtartamáról a légi-, illetve hajótársaságtól vagy azok képviseletétôl
hivatalos, a Biztosított nevére szóló eredeti helyszíni jegyzôkönyv, a poggyász átvételérôl
pedig – az idôpont pontos meghatározásával –, a Biztosított nevével feltüntetett igazolás
szükséges. A kárigény benyújtásához mellékelni kell a poggyászfeladási vényt is. A késés
idôtartamát a repülô-, illetve hajójárat érkezési idôpontja alapján kell kiszámítani. A Biztosító
térítése a poggyászok számától független.
A Biztosított részére a kártérítés abban az esetben fizethetô, ha rendelkezik a nevére kiállított
fent felsorolt igazolások mindegyikével, amelyek egyértelmuen igazolják legalább egy
darab poggyász általa történô késedelmes átvételét. A térítési díj személyenként csak egy
csomagra vonatkozik. (Abban az esetben is, csak egy csomagra térítünk, ha egy csomagban
több személy poggyásza található.)
Amennyiben a Biztosított a Classic vagy Prémium díjkedvezményt igénybe vette, a Biztosító
a fenti összeghatárok 50 %-áig vállalja a költségeket.
A kárrendezés menetére és a benyújtandó iratok körére vonatkozóan a VIII. pont rendelkezései
az irányadóak.
31. Külföldi készpénzsegély megszervezése
Amennyiben a Biztosított pénzét, készpénzkímélô fizetôeszközét ellopták, elrabolták vagy
elôre nem tervezett, indokolt kiadása merülne fel (pl. nagyobb összegu gépjármu javítás
költsége) a Biztosító vállalja – maximum 1600,-EUR összeghatárig –, hogy partnerhálózatán
keresztül segítséget nyújt, hogy a Biztosított kiadásai fedezésére helyi fizetôeszközhöz
juthasson.
Ennek feltétele, hogy a Biztosító értesítését követôen, a Biztosított magyarországi megbízottja
az igényelt segélynek és az átutalás bankköltségének megfelelô forint összeget a Biztosító
partnerénél befizesse.
A kárrendezés menetére és a benyújtandó iratok körére vonatkozóan a VIII. pont rendelkezései
az irányadóak.
32. Segítségnyújtás személygépkocsi hazajuttatásához (Prémium és Privileg módozat esetén!)
A Biztosító Európa területén vállalja, hogy amennyiben a Biztosított egészségügyi segítségnyújtásra
és biztosításra jogosult, orvosilag gépkocsivezetésre alkalmatlan, gépjármuve üzemképes
és az együttutazók a gépkocsit hazavezetni nem tudják, gondoskodik a Biztosított által
megnevezett személy külföldre történô utazásáról (a Biztosító döntése alapján: pl. személygépkocsi
üzemanyag költsége, vonat II. o. menetjegy, esetleg turistaosztályú repülôjegy) annak
érdekében, hogy a gépjármuvet a lehetô legrövidebb útvonalon és idôtartamon belül
hazavezesse. Amennyiben a Biztosított nem nevez meg ilyen személyt, a Biztosító gondoskodik
gépjármuvezetôrôl, akinek napidíj és esetleges szállás költségeit átvállalja.
A Biztosító elôzetes hozzájárulása nélküli költségeket a Biztosító nem téríti.
A kárrendezés menetére és a benyújtandó iratok körére vonatkozóan a VIII. pont rendelkezései
az irányadóak.
33. Helyettesítés megbetegedéskor hivatalos kiküldetés esetén (Prémium és Privileg módozat
esetén!)
Ha a külföldi tartózkodás alatt a Biztosított sürgôsségi kórházi ellátásban részesül, és emiatt
nem tudja kiküldetésének hivatalos célját teljesíteni, – amennyiben a kiküldetést elrendelô
cég egy másik munkatársat nevez meg az út hivatalos céljának teljesítésére – a Biztosító
megszervezi a helyettesítô munkatárs utazását és a közlekedés költségeit megtéríti.
A Biztosító elôzetes hozzájárulása nélküli kiutazás költségeit a Biztosító nem téríti.
A kárrendezés menetére és a benyújtandó iratok körére vonatkozóan a VIII. pont rendelkezései
az irányadóak.
34. Értesítés
A Biztosító vállalja, hogy amennyiben a Biztosítottat ért esetleges balesetrôl, megbetegedésrôl
a Biztosítót értesítik, vagy errôl tudomást szerez, a Biztosított által megjelölt személyt haladéktalanul
értesíti.
35. Biztosított felkutatása
Biztosítási esemény, ha a biztosított külföldi tartózkodási helye – feltehetôen baleset következtében
– ismeretlen, és e miatt felkutatása indokolt, a szolgáltatás csak Privileg módozat
esetén lehetséges.
Amennyiben az eltunés tényétôl a biztosítottal együtt utazó személy vagy külképviselet tájékoztatja
a biztosító Assistance Szolgálatát, akkor az, az eltunéstôl számított 48 óra elteltével,
a helyi hatóságok bevonásával a biztosított felkutatását megszervezi és annak költségeit
8.000,– EUR összegig vállalja.
36. További szolgáltatás Privileg módozat esetén
– Utazási késedelem
Abban az esetben, ha a Biztosított a külföldi célállomásra történô kiutazása során, mely
légi-, hajózási társasággal vagy ezek képviseletével történt és a kiadott menetrendtôl
eltérôen, különbözô okokból (pl. idôjárási viszonyok) a repülôgép vagy hajójárat minimum
6 órát késik, a Biztosító kártalanítja a Biztosítottat, az alábbi összeghatárok szerint:
6-12 óra közötti késés esetén 15.000,– Ft
12 órát meghaladó késés esetén 60.000,– Ft
Ennek feltétele, hogy a Biztosított az utazásszervezô vagy közlekedési társaság által meghatározott
útiterv szerinti idôpontban bejelentkezett, illetve megjelent és hivatalos nevére
szóló írásbeli igazolást kapott a légi-, vagy hajózási társaságtól (vagy annak képviselôjétôl)
arról, hogy a késés milyen okból, mekkora idôtartamra vonatkozott. A késés idôtartamát a
repülô-, hajójárat utazási menetrendjében foglalt idôpontja és a tényleges indulás alapján
kell kalkulálni.
A járattörlés nem minôsül biztosítási eseménynek.
A biztosítás idôtartama alatt – a járatkésések számától függetlenül – térítés a fenti összeghatárok
erejéig történik.
A kárrendezés menetére és a benyújtandó iratok körére vonatkozóan a VIII. pont rendelkezései
az irányadóak.
– Útmegszakítás miatti kártérítés
Abban az esetben, ha a Biztosított külföldi tartózkodása során megbetegszik és utazását
folytatni nem tudja, a befizetett fakultatív (csomagon kívüli ) programok valamelyikén
a betegsége miatt nem tud részt venni, annak igazolt költségét a Biztosító megtéríti. A
térítés maximális mértéke 100.000.– ft értékhatárig terjedhet (pl. repülôjegy, színház és
koncertjegy síbérlet esetén).
37. A kárrendezés menete
A szerzôdésben elôírtaknak megfelelôen bejelentett biztosítási események kapcsán felmerült
költségeket a Biztosító a szerzôdés III. fejezetében rögzített összeghatárokig közvetlenül
a szolgáltatóval rendezi. Ebben az esetben a biztosítási fedezetigazolást a Biztosítottnak a
hazaérkezését követô 5 munkanapon belül a Biztosító Assistance és Kárrendezési Osztályára
be kell küldenie.
– Amennyiben a Biztosított a Biztosító elôzetes hozzájárulásával a biztosítási esemény során
felmerült költségeket a helyszínen rendezte, úgy azokat a hazaérkezést követôen a
szolgáltatások eredeti számlájának benyújtásával a szerzôdés III. fejezetében rögzített
összeghatárokig – 20 napon belül – a Biztosító Központi Kárrendezési Irodája az érvényes
devizarendelkezések szerint megtéríti.
A kárrendezés menetére és a benyújtandó iratok körére vonatkozóan a VIII. pont rendelkezései
az irányadóak.
7
IV. JOGVÉDELMI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉS BIZTOSÍTÁS (Prémium és Privileg módozatoknál!),
SZEMÉLYI FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁS (Prémium és Privileg módozatoknál!)
38. A jogvédelmi biztosítás kockázati köre
A Biztosító – a 40. pontban foglaltak szerint – megtéríti a biztosítás hatálya alatt a Biztosítottal
szemben külföldön (nem állandó lakhelye szerinti országban) szabálysértés vagy gondatlan
buncselekmény elkövetése miatt indult eljárások költségeit, valamint ha a Biztosított külföldön,
külföldi utazása során személyi sérüléses balesetet szenved, a Biztosítottnak kártérítési
igénye érvényesítésével kapcsolatos eljárások költségeit is.
39. A jogvédelmi biztosítás szolgáltatásai
Ha a Biztosítottal szemben a biztosítás hatálya alatt gondatlan buncselekmény vagy szabálysértés
elkövetése miatt külföldön eljárás indul és a meglátogatott ország jogszabályai
elírják, a Biztosító gondoskodik az ôrizetbe vett vagy letartóztatott Biztosított terhére megállapított
óvadék vagy hasonló biztosíték letételérôl, és a felmerülô költségek megtérítésérôl,
mindösszesen 5.000,- EUR összeghatárig kizárólag Privileg módozat esetén.
A Biztosított védelmét ellátó külföldi ügyvéd számlával igazolt munkadíját, a meglátogatott
országban szokásos és általában elfogadott ügyvédi díjszabás mértékéig a Biztosító fedezi.
Ha a védelem azt igényli, a Biztosító fedezi az ügyvéd által megbízott szakértô költségét is.
Az ügyvéd és a szakértô költségeit a Biztosító 2.500.– EUR összeghatárig téríti meg Prémium
és 4.000,- EUR összeghatárig Privileg módozat esetén.
A Biztosított kártérítési igényének érvényesítésével kapcsolatos költségeit a Biztosító
2.500.– EUR összeghatárig fedezi.
A jogvédelmi segítségnyújtás és biztosítás alapján a Biztosító által kifizetésre kerülô összes
költség nem haladhatja meg a 2500.– EUR-t.
Amennyiben a Biztosított a Prémium díjkedvezményt igénybe vette, a Biztosító a fenti öszszeghatárok
50%-ig vállalja a költségeket.
A biztosítás az ügyvédválasztás jogát nem foglalja magában. A megfelelô védelemrôl a
Biztosító Partnere útján gondoskodik.
40. A személyi felelôsségbiztosítás kockázati köre
A Biztosító 2.500,- EUR erejéig a Prémium módozatnál, 5.000,- EUR erejéig a Privileg módozatnál
a Biztosított helyett megtéríti a Biztosított külföldi utazása során, külföldön harmadik személynek
okozott kárt, ha az balesetbôl ered és a Biztosított kártérítési felelôssége az irányadó jog
szerint megállapítható.
Nem téríti meg a Biztosító a szándékosan, valamint a súlyos gondatlansággal okozott károkat.
A Biztosító legfeljebb a fenti EUR összegek 10%-ának erejéig téríti meg a Biztosítottat terhelô kamatokat.
A Biztosított jogi képviseleti költségeit és a felelôsségének megállapításával kapcsolatos
egyéb eljárási költségeket a Biztosító a jogvédelmi biztosítás keretében, annak szabályai
szerint téríti meg. Ezekre a költségekre a személyi felelôsségbiztosítás nem nyújt fedezetet.
A Biztosított 30 napon belül köteles a Biztosítónak írásban bejelenteni, ha vele szemben
kárigényt közölnek (érvényesítenek), vagy ha olyan körülményrôl szerez tudomást, amely a
jövôben ilyen kárigény vele szembeni érvényesítésére adhat alapot.
Ha a Biztosított a vele szemben támasztott kártérítési igények miatti felelôsségét vagy
összegszeru helytállási kötelezettsége mértékét nyilvánvalóan megalapozatlanul vitatja, a
Biztosító jogosult a károsultnak teljesíteni. Az alaptalan tagadás többletköltségei a Biztosítottat
terhelik; ha azokat a Biztosító viselte, a Biztosított azokat neki visszafizetni tartozik.
41. A jogvédelmi biztosításból kizárt kockázatok
Azon Biztosítottal kapcsolatban felmerülô költségeket a Biztosító nem fedezi:
– aki oly módon okozott kárt, hogy a gépjármuvet a tulajdonos engedélye vagy jogosítvány
nélkül vezette,
– aki ellen szándékos buncselekmény, cserbenhagyás vagy segítségnyújtás elmulasztásának
gyanúja miatt folyik eljárás,
– akinek terhére pénzbüntetést, bírságot róttak ki,
– akinek kártérítési igénye a külföldi ügyvéd szakvéleménye szerint nyilvánvalóan alaptalan
- az eljárás, vagy bármelyik perbeli cselekmény, jogorvoslat eredménye kilátástalan,
vagy ezek várható eredménye és elôrelátható költségterhe közt eleve kirívó aránytalanság
mutatkozik,
– aki kártérítési igényét magyar természetes, vagy jogi személlyel szemben Magyarországon
is érvényesítheti,
– aki munkavégzés során okozott felelôsségi kárt,
– aki oly módon okozott felelôsségi kárt, amely a Biztosítottat valamely szerzôdési kikötés
miatt terheli,
– aki tudatzavarában, alkoholos, illetve kábítószeres befolyásoltsága alatt okozott kárt
vagy a kár erre visszavezethetô okokból következett be,
– amelyek a Biztosított vagy Szerzôd más biztosítása alapján megtérülnek,
– akinek korábban kötött jogvédelmi biztosítása vagy felelôsségbiztosítása az adott káreseményre
fedezetet nyújt.
42. A Biztosító mentesülése
A Biztosító mentesül fizetési kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a Biztosított kárenyhítési
kötelezettségét jogellenesen, szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásával megszegi.
43. A jogvédelmi biztosítás igénybevételének feltétele
Amennyiben jogvédelmi szolgáltatás iránti igény merül fel, a Biztosított köteles errôl a legrövidebb
idô alatt a Biztosítót vagy Partnerét a szerzôdésben feltüntetett non-stop telefonszámain
értesíteni. A Biztosító az értesítést követôen intézkedik a megfelelô jogvédelmi szolgáltatás
nyújtásáról, a jogi képviselô kirendelésérôl.
A jogvédelmi és felelôsségbiztosítási szolgáltatás igénybevételéhez a Biztosító elôzetes hozzájárulása
szükséges. Amennyiben az eljárás során nem a Biztosító által megbízott ügyvéd
jár el, vagy az ügyvéd közremuködéséhez a Biztosító nem járult hozzá, úgy a költségeket
a Biztosító nem fedezi.
V. BALESETBIZTOSÍTÁS
Amennyiben a Biztosított a II. pontban leírt egészségügyi szolgáltatásokra jogosult volt, és azt
a szabályzatban részletezett feltételek szerint igénybe vette, a Biztosító az alábbiak szerint
balesetbiztosítási térítést nyújt.
44. Baleset fogalma
Balesetnek minôsül a Biztosított akaratán kívül külföldön hirtelen fellépô olyan külsô behatás,
amely miatt a Biztosított a balesetet követôen külföldön haladéktalanul orvosi ellátásban
részesül, és amelynek következtében a Biztosított, a balesettel ok-okozati összefüggésben
álló okból egy éven belül elhalálozik; 2 éven belül, de legfeljebb két év elteltével
orvosszakértôileg igazolt módon állandó megrokkanást, egészségkárosodást szenved;
vagy 10 napot meghaladó múlékony sérülést szenved. Napsugárzás, kvarc, szolárium által
okozott leégés, napszúrás, hôguta továbbá, megemelés, sérv, fagyás, öngyilkosság és annak
kísérlete, valamint a hivatásszeru fizikai munkavégzés során fellépô egészségkárosodás
nem minôsül balesetnek.
Elhalálozás esetén nem minôsül biztosítási eseménynek, amennyiben a baleset és a halál
bekövetkezése között ok-okozati összefüggés az esemény bekövetkezésének helyén illetékes
egészségügyi intézmény által kiállított hivatalos orvosi és/vagy kórbonctani vizsgálati
dokumentáció által egyértelmuen nem igazolt.
45. Balesetbiztosítási térítési összegek
Az egészségügyi segítségnyújtás szolgáltatásaitól, az egészségügyi biztosítás kártérítési
összegétôl, és a Kiegészítô Balesetbiztosítástól függetlenül a Biztosító az alábbi balesetbiztosítási
összegeket fizeti a biztosítási fedezetigazolás érvénytartamán belül már a Magyarországon
bekövetkezett baleseti halál esetén is:
Classic Prémium Privileg
– baleseti halál esetén 1.800.000,-Ft 2.500.000,-Ft 6.000.000,-Ft
(kivéve a terrorcselekménybôl
eredô halál esetét)
– légikatasztrófa következtében
baleseti halál 4.500.000,-Ft 12.000.000,-Ft
– baleseti állandó, teljes
(100 %-os) megrokkanás esetén 2.000.000,–Ft 3.000.000,-Ft 10.000.000,-Ft
– baleseti állandó, részleges
egészségkárosodás esetén 2.000.000,– Ft 3.000.000,-Ft 10.000.000,-Ft
az egészségkárosodás foka szerinti hányada.
– balesetbôl ered múlékony munkaképtelenség
esetén, annak orvosilag is
igazolt, folyamatos kórházi ellátás
tartamára, minimum a 11. naptól,
maximum 100 napra – – napi 1.000,– Ft
Tömegkatasztrófa következtében baleseti halál esetén a kártérítés felsô határa 2.500.000,-
EUR (egy káreseménynek minôsül az egy károsító okból bekövetkezett összes kár, függetlenül
a károsult személyek számától).
Amennyiben a Biztosított a Classic vagy a Prémium díjkedvezményt igénybe vette, a Biztosító
a fenti összeghatárok 50 %-ig nyújt fedezetet.
További szolgáltatás Classic és Prémium Kiegészítô Balesetbiztosításra:
Classic Prémium
– baleseti halál esetén 2.000.000,– Ft 4.000.000,– Ft
– baleseti állandó, teljes (100 %-os)
megrokkanás esetén 2.000.000,– Ft 4.000.000,– Ft
– baleseti állandó, részleges
egészségkárosodás esetén 2.000.000,– Ft-nak 4.000.000,– Ft-nak
az egészségkárosodás foka szerinti hányada.
46. Egészségkárosodási táblázat
A baleset folytán bekövetkezett megrokkanás vagy állandó egészségkárosodás mértékét
– tekintet nélkül a Biztosított foglalkozására – szervek, illetve végtagok elvesztése esetén az
alábbi táblázat szerint kell megállapítani:
Testrészek egészségkárosodása Térítés %-a
– mindkét szem látóképességének elvesztése, mindkét felkar,
alkar vagy kéz elvesztése, egyik kar vagy kéz és comb vagy
lábszár együttes elvesztése (felsô végtag + alsó végtag csonkolása),
mindkét comb elvesztése 100 %
– mindkét lábszár elvesztése 90 %
– egyik comb elvesztése, egyik felkar elvesztése 80 %
– egyik lábszár elvesztése, egyik alkar elvesztése, beszélôképesség
teljes elvesztése, mindkét fül hallóképességének teljes elvesztése 70 %
– egyik kéz elvesztése (csuklón alul) 65 %
– egyik láb teljes elvesztése (boka alatt) 40 %
– egyik szem látóképességének teljes elvesztése 35 %
– egyik fül hallóképességének teljes elvesztése 25 %
Az egy balesetbôl eredô állandó részleges egészségkárosodás esetén teljesített összes
kifizetés az állandó teljes megrokkanás esetére megállapított biztosítási összeget nem haladhatja
meg.
A baleseti állandó egészségkárosodás mértékét a táblázatban felsorolt szervek, illetve
végtagok elvesztése esetén azonnal, egyébként legkésôbb két évvel a baleset után kell
megállapítani. A baleseti sérüléssel közvetlen okozati összefüggésben lévô egészségkárosodás
fokát – az anatómiai elváltozáshoz társuló funkciókiesés mértékének megfelelôen a
végállapot kialakulását követôen – a Biztosító orvos szakértôje állapítja meg.
A megállapított egészségkárosodás %-os mértéke nem szükségszeruen esik egybe az Országos
Orvos szakértôi Intézet és egyéb e funkciót betöltô más intézmények határozatában
megállapított mértékkel.
47. A Biztosító mentesülése
A Biztosító mentesül a balesetbiztosítási összeg kifizetése alól a jelen szabályzat 14. pontjában
leírtakat meghaladóan:
– ha a Biztosított a Kedvezményezett szándékos magatartása következtében vesztette
életét.
A balesetet súlyosan gondatlan magatartás által okozottnak akkor kell tekinteni, ha az a
Biztosított:
– 0,80‰-os véralkoholszint feletti ittas állapotában vagy kábítószeres befolyásoltsága
alatt, azzal közvetlen okozati összefüggésben következett be,
– érvényes jogosítvány nélküli gépjármuvezetése közben következett be.
8
VI. POGGYÁSZBIZTOSÍTÁS ÉS ÚTIOKMÁNYOK PÓTLÁSA
48. A poggyászbiztosítás kockázati köre
A biztosítás kiterjed a Biztosított Magyarországról magával vitt személyes tulajdonában lévô
útipoggyászának, ruházatának külföldön történt:
– ellopására, elrablására,
– a Biztosítottnak a légitársaság kezelésében lévô poggyászának elvesztésére, megsemmisülésére,
amennyiben a légitársaság a kárt elismerte, kártérítési kötelezettségének
eleget tett, de az általa nyújtott kártérítés összege nem fedezi a biztositott teljes kárigényét,
– baleseti személyi sérülésbôl eredô rongálódására, megsemmisülésére (a személyi sérülés
tényét külföldön, az ellátó orvossal, intézménnyel igazoltatni kell),
– amennyiben baleseti személyi sérülés történik és a Biztositott megkötötte a kiegészítô
sportbaleset és sporteszköz biztosítást – akkor a sportolás során a baleseti személyi
sérülés következtében károsodott sportszert és felszerelést térítjük a módozatok szerinti
egyedi értékhatárok figyelembe vételével (egyedi értékhatár feletti tárgyak kizártak).
Ezek a következô sportszerekre és a hozzátartozó felszerelésekre terjednek ki: búvárruha
és felszerelés, szörfruha és felszerelés, golfütô, teniszütô, síléc, síruha és felszerelése,
snowboard deszka, ruha és felszerelése, vitorlás ruha, lovagló ruha.
– baleset és muszaki meghibásodás miatt keletkezett tuz esetén sérülésre, megsemmisülésre
– tuzoltói szakvélemény alapján,
– elemi (természeti erôk által okozott) csapásból eredô sérülésére, megsemmisülésére a
káridôponti – avult – értéken:
Classic Prémium Privileg
230.000,- Ft 300.000,– Ft 400.000,– Ft összeghatárig.
Amennyiben a Biztosított a Classic vagy a Prémium díjkedvezményt igénybe vette, a Biztosító
a fenti összeghatárok 50 %-áig nyújt fedezetet.
Privileg módozatunknál a biztosítás nem terjed ki az eredeti vásárláskori (újkori) 100.000,– Ft
egyedi értéket meghaladó tárgyakra és azok tartozékaira, kivéve a laptop, ahol az egyedi
értékhatár 150.000,-Ft.
A poggyászkárt lopás és rablás esetén az illetékes külföldi rendôrségnél vagy más hatóságnál
minden esetben haladéktalanul be kell jelenteni, illetve a káresemény körülményeitôl
függôen közlekedési szervnél vagy a szállodánál. Az esemény körülményeirôl jegyzôkönyv
felvételét, az esetleges eljárás eredményérôl határozatot kell kérni. A jegyzôkönyvben
fel kell sorolni tételesen a károsodást, az ellopott poggyász– és ruhaféleségeket, a kárt
összegszeruen is megjelölve.
A gépkocsi lezárt és a beláthatóság ellen védett csomagtartójából történô eltulajdonítás
esetén a kártérítési összeg maximum:
Classic Prémium Privileg
115.000,– Ft 150.000,– Ft 200.000,– Ft
Amennyiben a Biztosított a Classic vagy Prémium díjkedvezményt igénybe vette, a Biztosító
a fenti összeghatárok 50 %-áig nyújt fedezetet.
49. A poggyászbiztosításból kizárt tárgyak
A biztosítás nem terjed ki az alábbi tárgyakra:
– ékszerekre, nemesfémekre, muvészeti tárgyakra, gyujteményekre, készpénzre vagy
készpénzkímélô fizetôeszközökre (pl.: bank– vagy hitelkártya, szolgáltatás igénybevételére
jogosító utalvány, síbérlet, stb.) takarékbetétkönyvre, egyéb értékpapírra, menetjegyre,
okmányokra (kivéve: útlevél, jogosítvány, személyi igazolvány, forgalmi engedély),
nemes szôrmére, kerékpárra, továbbá sporteszközökre – kivéve, ha a Biztositott
megkötötte a kiegészítô sportbaleset és sporteszköz biztosítást – (kivéve: ha a baleseti
személyi sérülés ténye orvosilag igazolt), légi utazás alkalmával feladott muszaki cikkekre
– és tartozékaira, illetve munkavégzés céljára szolgáló eszközökre, speciális sportruházatra
(különösen: búvár, szörf, vitorlás és lovagló ruházatra) valamint:
– Classic módozatnál az eredeti, vásárláskori (újkori) 50.000,– Ft egyedi értéket meghaladó
tárgyakra és azok tartozékaira (ide értve a hangszereket is),
– Prémium módozatnál az eredeti, vásárláskori (újkori) 80.000,-Ft egyedi értéket meghaladó
tárgyakra és azok tartozékaira (hangszereknél az 50.000,-Ft feletti értékuekre),
– Privileg módozatnál az eredeti, vásárláskori (újkori) 100.000,-Ft egyedi értéket meghaladó
tárgyakra és azok tartozékaira, kivéve laptop, ahol az egyedi értékhatár 150.000,-Ft
(hangszereknél az 50.000,-Ft feletti értékuekre),
– muszaki cikkekre a Biztosított nevére szóló eredeti vásárlási számlák hiányában. (Hivatalos
út esetén, amennyiben a biztosítást – bizonyíthatóan – a munkáltató cég, mint
szerzôdô köti a biztosított részére, a muszaki cikkekrôl a munkáltató cég nevére kiállított
számla elfogadható. Ebben az esetben a kártérítést a számlán vevôként megjelölt intézmény
– munkáltató cég - részére nyújtjuk.)
A poggyászban elhelyezett pipere és kozmetikai cikkek eltulajdonítása esetén a biztosítás
max: 10.000,-Ft erejéig nyújt fedezetet.
50. A biztosítás nem terjed ki a jelen szabályzat 15. pontjában leírtakat meghaladóan:
– a poggyász elveszítésére, elhagyására, otthagyására, elejtésére, az ôrizetlenül hagyott
tárgyak ellopására,
– ha a poggyászt a lezárt gépjármu utasterébôl, az utastérben lévô kesztyutartóból,
boxokból és ülések alatti tárolókból, vagy a ponyvás (nem fémlemezzel borított) utánfutóból
tulajdonítják el,
– ha a lezárt gépjármuben elhelyezett útipoggyászt 22 óra és 06 óra között tulajdonítják
el,
– ha gépjármuvel történô utazás során az útipoggyászt a Biztosított nem helyezi el késedelem
nélkül a szálláshelyen,
– a nem lezárt vagy ôrizetlenül hagyott szobából, helyiségbôl bekövetkezett káreseményekre,
– sátorozás vagy kempingezés közben bekövetkezett lopáskárra, ha a sátorozás vagy
kempingezés nem az arra hatóságilag kijelölt területen történik,
– fuvarozó felelôsségbiztosítása (kivéve a légitársaságnál feladott bôröndök külsô rongálódása,
amennyiben a rongálódás légitársasági jegyzôkönyvvel igazolásra került és a
légitársaság térítést nem nyújtott. A légitársaságnál feladott bôröndök külsô rongálódása
esetén a bôrönd javítási költségét fedezi a Biztosító számla ellenében max: 5.000,-
Ft erejéig, mely összeg a poggyászbiztosítás keretét terheli.) vagy más biztosítás által
megtérülô károkra,
– ha a Biztosított a biztosítási esemény bekövetkezésekor nem az általában elvárható
gondossággal járt el,
– ha a Biztosított a káresemény kapcsán valótlan adatokat közöl.
51. A Biztosító mentesülése
Mentesül a Biztosító a poggyászkárok kifizetése alól a jelen szabályzat 14. pontjában leírt
esetekben.
52. Elveszett és ellopott úti okmányok térítése
A Biztosító megtéríti a Biztosított külföldi utazása során ellopott vagy elveszett útlevél vagy
személyazonosító igazolvány (az Európai Unió országaiban, valamint azon országokba bekövetkezett
káresemények esetén, ahol a beutazás személyi igazolvánnyal engedélyezett),
jogosítvány, valamint a forgalmi engedély külföldi hatóságok által felvett jegyzôkönyvvel és
eredeti számlával igazolt újra beszerzési költségeit, továbbá a hazautazáshoz szükséges
ideiglenes magánútlevél számlával igazolt értékét:
Classic Prémium Privileg
max. 10.000,– Ft-ig max.20.000,-Ft-ig a tényleges kiadások mértékéig.
Amennyiben a Biztosított a Classic vagy Prémium díjkedvezményt igénybe vette, a Biztosító
a fenti összeghatárok 50 %-ig téríti a költségeket.
Ez a kártérítés a poggyászbiztosítási összeget terheli.
53. Kárrendezés menete
A kárigények benyújthatók a QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepén
vagy postai úton.
A poggyászkárokat a Biztosító Központi Kárrendezési Irodája rendezi (1143 Budapest, Stefánia
út 51.; Tel.: (1) 460-1441)
Amennyiben a kárigény érvényesítéséhez esetlegesen szükséges, a Biztosító – eredeti
számla alapján –
20.000,– Ft értékhatárig megtéríti a Biztosított külföldön felvett jegyzôkönyvének magyarra
történt fordítási költségét.
A kárrendezés menetére és a benyújtandó iratok körére vonatkozóan a VIII. pont rendelkezései
az irányadóak.
VII. ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI BIZTOSÍTÁS
További szolgáltatás Privileg módozat esetén
54. Az állategészségügyi biztosítás kockázati köre
A Biztosító arra vállal kötelezettséget, kizárólag Privileg módozat esetén, hogy a biztosított
részére, egy vele együttutazó kutya, macska vagy görény, külföldön történô, akut megbetegedése
vagy balesete esetén, az ennek kapcsán sürgôsségi állatorvosi ellátásokból,
orvosi rendelvényre felírt gyógyszerek kiváltásából felmerült költségeit legfeljebb 500.-EUR
összeghatárig utólag megtéríti.
Sürgôsségi ellátásnak minôsül, ha az azonnali állatorvosi ellátás elmaradása az állat életét,
illetve testi épségét veszélyeztetné vagy az állat egészségében, illetve testi épségében
helyrehozhatatlan károsodást okozna, úgyszintén, ha az állat betegségének tünetei (eszméletvesztés,
vérzés, fertôzô heveny megbetegedés, stb.) alapján, illetve baleset folytán
vagy hirtelen bekövetkezett egészségkárosodása miatt azonnali állatorvosi ellátásra szorul.
55. A biztosításból kizárt kockázatok köre
A biztosítás nem fedezi a következô költségeket:
– bármely olyan ellátást vagy gyógyszervásárlást, amely korábban (a jelen biztosítás hatálybalépését
megelôzôen) fennálló egészségi állapot miatt vagy erre visszavezethetô
okból következett be,
– az állatorvos-szakmai irányelveknek megfelelô, megelôzô, preventív védôoltási programok
költségeit,
– olyan szolgáltatásra, amely nem szükséges a diagnózis megállapítása vagy a kezelés
céljából,
– nem sürgôsségi fogászati ellátásokra,
– szülésbôl eredô költségekre.
56. A kárrendezés menete
Amennyiben a Biztosító szükségesnek tartja további (egészségügyi) dokumentáció állatorvostól
történô bekérését, a dokumentáció Biztosító részére történô átadása a Szerzôdô
feladata. Amennyiben a kért dokumentációt a Biztosító nem kapta meg, ez esetben a
kárigényt elutasítja, illetve az eseményt nem tekinti biztosítási eseménynek.
A kárrendezés menetére és a benyújtandó iratok körére vonatkozóan a VIII. pont rendelkezései
az irányadóak.
VIII. KÁRRENDEZÉSSEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK
57. A Biztosított (a biztosított örökösének, illetve kedvezményezettjének) feladatai káresemény
bekövetkezésekor:
– a Biztosító vonatkozásában kezelôorvosát felmentse az orvosi titoktartás alól,
– a káreseményével kapcsolatban felmerült minden tényrôl, adatról a Biztosítót haladéktalanul
tájékoztassa,
– a kárt a lehetôségekhez képest elhárítsa, illetve csökkentse és ennek során a Biztosító
útmutatását kövesse,
– kárigényét – a szerzôdésben szabályozott bejelentési kötelezettségének is eleget téve
– a számla kiállításától számított 10 napon belül kell a Biztosító címére megküldje,
– a Biztosító számára minden olyan vizsgálatot engedélyezzen, melyek a káresemény
okaira, a kár mértékére és a kártérítés nagyságára vonatkoznak.
58. A kárrendezés menete
– Ha a Biztosított az egészségügyi segítségnyújtási szolgáltatásokat igénybe vette, és ennek
eredményeként a Biztosító intézkedett a költségek átvállalásáról, az egészségügyi,
gyógyító, kezelô szerv (személy) a számlát és a biztosítási fedezetigazolást vagy annak
másolatát közvetlenül a Biztosító vagy Partnere részére nyújtja be.
– Amennyiben az egészségügyi ellátás ellenértékét a Biztosított – a biztosítási esemény
elôírtak szerinti bejelentése után – a helyszínen kifizette, a kárt a Biztosító Atlasz Assistance
Irodája (1143. Budapest, Stefánia út 51.; tel.: (1) 460-1500; fax: (1) 460-1515) az érvényes
devizarendelkezések szerint megtéríti.
Az elôzetes jóváhagyás nélkül igénybe vett egészségügyi szolgáltatások költségeit maximum
150,-EUR összeghatárig téríti meg a Biztosító.
9
59. Bizonyítási kötelezettség
A biztosítási szerzôdés teljesítését igénylô félnek (szerzôdô, biztosított, engedményes, kedvezményezett)
kell igazolnia, hogy a biztosító szolgáltatásának a szerzôdésben valamint
jogszabályban elôírt feltételei fennállnak, ide értve különösen magának a biztosítási esemény
bekövetkezésének és az annak eredményeként elszenvedett kár(ok) mértékének a
bizonyítását. Ezzel szemben a biztosító szolgáltatási kötelezettségét kizáró tények és körülmények
fennállását – így különösen valamely mentesülési ok vagy kizárás fennállását, vagy
a teljesítés egyéb akadályát – a biztosítónak kell igazolnia.
60. Benyújtandó okiratok
A biztosítási szerzôdés teljesítését igénylô fél (Szerzôdô, Biztosított, engedményes, Kedvezményezett)
a Biztosító szolgáltatási kötelezettségének elbírálásához szükséges alábbi okiratokat,
dokumentumokat és igazolásokat köteles, azok rendelkezésére állását követô 8
napon belül, a Biztosító rendelkezésére bocsátani:
minden esetben a fedezetigazolás egy példánya, valamint
60.1. Egészségügyi szolgáltatás esetén
– az ellátás sürgôsségét igazoló teljes orvosi dokumentáció, diagnózis, orvosi leírás, zárójelentés,
– külföldi orvosi, gyógyszerköltségek eredeti számlái,
– háziorvosi dokumentáció a kiutazást megelôzô megbetegedésekrôl,
– a Biztosító által rendszeresített és a Biztosított vagy örököse, illetve kedvezményezettje
által kitöltött kárbejelentô nyomtatvány
– külföldön felvett hivatalos jegyzôkönyv
– boncolási jegyzôkönyv
– halott vizsgálati bizonyítvány
60.2 Baleset esetén az 60.1. pontban felsoroltakon kívül: a baleset helyszínén felvett hivatalos
jegyzôkönyv, vagy igazolás a baleset és a sérülés megtörténtérôl, körülményeirôl, továbbá
a Biztosított elhalálozása esetén boncolási jegyzôkönyv, halott vizsgálati bizonyítvány is.
60.3. Beteglátogatás esetén:
– közlekedési költségek eredeti számlái
– szállásköltség eredeti számlája
– benzinköltség eredeti számlája
60.4. Telefonköltség térítése:
– eredeti részletes telefonszámla
60.5. Tartózkodás meghosszabbodása
– közlekedési költségek eredeti számlái
– szállásköltség eredeti számlája
– benzinköltség eredeti számlája
60.6. Gyermek hazaszállítása
– közlekedési költségek eredeti számlái
– benzinköltség eredeti számlája
60.7. Holttest hazaszállítása
A holttest hazaszállításának megszervezése érdekében a Biztosított hozzátartozójának az
alábbi dokumentumokat kell a lehetô legrövidebb idôn belül beszereznie és a Biztosító
rendelkezésére bocsátania:
– külföldön felvett hivatalos jegyzôkönyv
– boncolási jegyzôkönyv
– halott vizsgálati bizonyítvány
– születési anyakönyvi kivonat
– házassági anyakönyvi kivonat, esetleg házastárs halotti anyakönyvi kivonata
– temetôi befogadó nyilatkozat
– halál tényét igazoló okirat
– halál okát igazoló hatósági vagy orvosi bizonyítvány
– baleseti halál esetén boncolási jegyzôkönyv
– a halál bekövetkezése körülményeinek tisztázásához szükséges adatok
60.8. Idô elôtti hazautazás
– magyarországi kórházi igazolás
– közlekedési költségek eredeti számlái
– benzinköltség eredeti számlája
60.9. Poggyászkésedelem
– biztosított nevére szóló hivatalos repülôtéri jegyzôkönyv
– poggyászfeladási vény
– poggyász átvételérôl szóló igazolás
– repülôjegy vagy repülési útvonal másolata
60.10. Külföldi készpénz-segély megszervezése
– az igényelt segélynek és az átutalási bankköltségnek megfelelô forint összeg befizetését
igazoló dokumentum
60.11. Segítségnyújtás szgk. hazajutásához
– közlekedési költségek eredeti számlái
– benzinköltség eredeti számlája
– szállásköltség eredeti számlája
– napidíj elszámolásához szükséges bizonylat
60.12. Helyettesítés megszervezése
– közlekedési költségek eredeti számlái
– benzinköltség eredeti számlája
60.13. Utazási késedelem
– hivatalos igazolás légi-, vagy hajózási társaságtól a késés okáról és idôtartamáról
60.14. Útmegszakítás miatti kártérítés
– betegséget igazoló orvosi dokumentumok
– fakultatív (csomagon kívüli) programok befizetését igazoló dokumentumok
60.15. A jogvédelmi szolgáltatás esetén:
– külföldön felvett hivatalos jegyzôkönyv,
– ügyvédi munkadíjról készült számla.
60.16. Felelôsségbiztosítási szolgáltatás esetén:
– külföldön felvett hivatalos jegyzôkönyv a balesetrôl,
– a harmadik személy egészségügyi ellátásáról szóló orvosi dokumentáció és egészségügyi
számlák.
60.17. Baleseti halál esetén:
– halott vizsgálati orvosi bizonyítvány,
– boncolási jegyzôkönyv,
– magyar halotti anyakönyvi kivonat,
– külföldön felvett hivatalos jegyzôkönyv vagy igazolás a baleset és a sérülés
megtörténtérôl, körülményeirôl,
– jogerôs öröklési bizonyítvány.
– hagyatéki végzés,
– a Biztosító által rendszeresített kitöltött formanyomtatvány,
– kiegészítô Balesetbiztosításnál a közlekedési társaság (busz, vonat, hajó, légi) hivatalos
jegyzôkönyve is.
60.18. Baleseti egészségkárosodás esetén szükséges iratok:
– külföldi orvosi igazolás a kezelésrôl, ellátásról, amely igazolja a baleset tényét.
– az összes orvosi dokumentáció,
– a Biztosító által rendszeresített formanyomtatvány,
– kiegészítô Balesetbiztosításnál a közlekedési társaság (busz, vonat, hajó, légi) hivatalos
jegyzôkönyve is
– külföldön felvett hivatalos jegyzôkönyv vagy igazolás a baleset és a sérülés
megtörténtérôl, körülményeirôl
60.19. Poggyászkár esetén:
– névre szóló eredeti rendôrségi jegyzôkönyv.
– rendôrségi határozat,
– a közlekedési társaság részletes jegyzôkönyve,
– a káresemény megtörténtét és a károsodás mértékét igazoló tételes légitársasági
jegyzôkönyv.
– légitársaság térítésének mértékét igazoló dokumentum.
– repülôjegy.
– csomagcímke.
– más hatósági, szállodai jegyzôkönyv,
– a Biztosító által rendszeresített kitöltött formanyomtatvány,
– a jegyzôkönyvben feltüntetett tárgyak eredeti vásárláskori számlája, melynek hiányában
a Biztosító – a belföldi átlagárak figyelembevételével – határozza meg a kártérítés öszszegét.
– muszaki cikkek esetén a Biztosított nevére szóló eredeti vásárlási számlák.
– a kárigény érvényesítéséhez szükséges egyéb irat,
– gépjármu javítási számlájának másolata.
– úti okmányok pótlását igazoló számlák.
– kempingszámla, szállás számlák,
– vasút és helyjegyek.
60.20. Állategészségügyi szolgáltatás igénybevétele esetén:
– állatútlevél, oltási igazolványának másolata,
– az ellátást igazoló teljes orvosi dokumentáció, diagnózis, orvosi leírás,
– gyógyszerköltségek eredeti számlái,
– és minden egyéb, a kárigény érvényesítéséhez szükséges irat,
– a Biztosító által rendszeresített és a biztosított által kitöltött betegségi kárbejelentô nyomtatvány.
60.21. Extra kórházi napidíj szolgáltatás igénybevétele esetén:
– OEP lemondó nyilatkozat
60.22. Az 60.1.– 60.21. pontban felsorolt okiratokon kívül a biztosítottnak (a biztosított örökösének,
illetve kedvezményezettjének) joga van a károk és költségek igazolására a bizonyítás
általános szabályai szerint, annak érdekében, hogy követelését érvényesíthesse.
Ha a biztosító szolgáltatásának a szerzôdésben valamint jogszabályban elôírt feltételei közül
bármelyiknek a fennállása vagy tisztázása a konkrét kárügyben olyan okirat, dokumentum
vagy igazolás benyújtását igényli, mely nem szerepel a fenti felsorolásban, errôl és a szükséges
bizonyítékok benyújtása elmaradásának következményeirôl a biztosító haladéktalanul
tájékoztatja az ügyfelet.
Ha a biztosítási esemény bekövetkezésével összefüggésben büntetôeljárás, vagy szabálysértési
eljárás indult, az ilyen eljárást jogerôsen lezáró határozatot a biztosítási szerzôdés teljesítését
igénylô fél (szerzôdô, biztosított, engedményes, kedvezményezett) akkor is köteles
a biztosítónak benyújtani, ha idôközben sor került a biztosítási szolgáltatás teljesítésére. Az
ilyen határozatok rendelkezésre állásának hiánya a biztosító szolgáltatásának esedékessé
válását nem érinti.
61. A Biztosító szolgáltatásának esedékessége
A biztosító szolgáltatása, a szolgáltatási kötelezettségének elbírálásához szükséges utolsó
iratnak a biztosító kárrendezést lefolytató szervezeti egységéhez való beérkezését követô
20. nap elteltével válik esedékessé.
A Biztosító a jelen biztosítási szerzôdésbôl eredô kötelezettségével összefüggésben, a károsító
eseményt megelôzô állapot visszaállításához vagy a bekövetkezett kár következményeinek
megszüntetéséhez szükséges, általános forgalmiadó-köteles szolgáltatás ellenértéke
(anyag-, javítási, illetve helyreállítási költség) után az általános forgalmi adó összegének
megfelelô összeg megtérítésére csak olyan számla alapján vállal kötelezettséget, illetve
téríti meg azt az arra jogosultnak (Biztosított/ Szerzôdô ), amelyen feltüntetik az általános
forgalmi adó összegét vagy amelybôl az általános forgalmi adó összege kiszámítható.
62. Kártérítési igények elévülése
A jelen szabályzatból eredô igények a biztosítási esemény bekövetkezésétôl számított 1 év
alatt évülnek el.
IX. GÉPJÁRMU ASSISTANCE (MUSZAKI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS) SZOLGÁLTATÁS
A biztosító arra vállal kötelezettséget, hogy szolgáltatóján keresztül muszaki segítséget nyújt
a gépjármuvel utazó biztosítottnak, ha az a kiegészítô szolgáltatást megfizette a következô
feltételek szerint:
10
Amennyiben jármuve üzemképtelenné válik, akár muszaki meghibásodás akár baleset
miatt kérjük, készítse elô forgalmi engedélyét és hívja fel segélyközpontunkat a 00-36-1-266-
63-83-as számon, ahol kollégáink segítenek Önnek minden nap a nap 24 órájában.
Comfort csomag esetén Ön a következô szolgáltatásokra jogosult:
Szolgáltatás Költséghatár
Helyszíni javító küldése, szervízbe szállítás 100 000 Ft
Gépjármu tárolása –
Kapcsolattartás a szervízzel Díjmentes
Költségtérítés hazaszállításból, vagy szervíz javításból –
Szolgáltatások a gépjármuben utazó összes biztosított utasra együttesen:– utasok
továbbutazása – egy személy visszautazása a megjavított jármuért– szállás költség
megtérítése-bérautó biztosítása –
Telefon és fax költség 10 000 Ft
Príma csomag esetén Ön a következô szolgáltatásokra jogosult:
Szolgáltatás Költséghatár
Helyszíni javító küldése, szervízbe szállítás 100 000 Ft
Gépjármu tárolása 5 000 Ft / nap
Kapcsolattartás a szervízzel Díjmentes
Költségtérítés hazaszállításból, vagy szervíz javításból 100 000 Ft
Szolgáltatások a gépjármuben utazó összes biztosított utasra együttesen:– utasok
továbbutazása – egy személy vissza utazása a megjavított jármuért– szállás költség
megtérítése-bérautó biztosítása 120 000 Ft
Telefon és fax költség 25 000 ft
A szolgáltatás részleteirôl az alábbiakban olvashat:
Comfort – Príma Gépjármu assistance szolgáltatás szabályzata
MEGHATÁROZÁSOK – DEFINÍCIÓK
Szolgáltató: az Autohome Magyarország Kft. (1196, Budapest Ady Endre út 53/b.)
Képviselô: Szolgáltató azon alkalmazottja, szerzôdéses partnere vagy ennek munkavállalója
/ megbízottja, aki Szolgáltató megbízásából a Szolgáltatás nyújtását kivitelezi. A Képviselô
kizárólag abban az esetben járhat el a jelen jogkörében, ha Szolgáltató a Képviselô adatait
(név, jármuvének forgalmi rendszáma) a Jármuvezetôvel közölte és a Képviselô személyazonosságát
a Jármuvezetônek igazolta
Segélyközpont: Szolgáltató napi 24 órában elérhetô segélyközpontot üzemeltet, amelyet
„QBE-Assistance” megjelölésu telefonvonalakon keresztül lehet elérni és igénybe
venni. A segélyközpont telefonszáma (+36 1) 266-63-83. A Segélyközponttal folytatott
telefonbeszélgetésekrôl hangfelvétel készülhet.
Jármuvezetô: a jármutulajdonos, vagy aki a jármutulajdonos tudtával és engedélyével a
jármuvet jogszeruen vezeti.
Szakszerviz: a helyszínhez legközelebbi márkaszerviz tekinthetô szakszerviznek. Magyarországi
helyszín esetén magyarországi szakszervizt kell választani.
Jármu: forgalmi rendszámmal rendelkezô azon 3500 kilogrammot meg nem haladó legnagyobb
össztömegu személygépkocsi, kisárusszállító vagy kisbusz, amely a nyilvántartásban
szerepel és annak csomagdíját jármuvezetô kifizette.
Hibaelhárítás: az üzemképtelenség megszüntetése, aminek eredményeképpen a jármu
önerejébôl, károsodás nélkül, a közúti szabályok betartásával legalább a szakszervizbe el
képes jutni. A hibaelhárítás módját szolgáltató határozza meg.
Helyszín: az a hely, ahol a szolgáltatási esemény megtörtént és ennek megfelelôen a
jármu található. A helyszín kizárólag olyan szilárd burkolatú közút, illetve szilárd burkolatú
magánút lehet, ahol a jármu korlátozásoktól mentesen megközelíthetô.
Üzemképtelenség: üzemképtelen a jármu, amennyiben a közúti közlekedés szabályai szerint
a közúti forgalomban nem vehet részt, illetve önerejébôl károsodás nélkül még a szakszervizbe
jutáshoz szükséges távolságot sem tudja megtenni. Amennyiben a jármuvezetô
bármilyen esemény során nem tudja kétséget kizáróan megállapítani, hogy a jármu
üzemképes-e, úgy vélelmezni kell, hogy a jármu üzemképtelen.
Szolgáltatási esemény: szolgáltatási esemény (röviden: esemény) muszaki hiba és baleset
következtében következhet be.
Muszaki hiba: a jármuvet érintô, külsô behatás nélkül, gondatlanságra vissza nem
vezethetôen bekövetkezô meghibásodás, ami a jármu üzemképtelenségét eredményezi.
Baleset: Olyan esemény, amely a közúti vagy magánúton folyó forgalomban, forgalmi
esemény következtében a jármu üzemképtelenné válik.
TERÜLETI HATÁLY
A Szolgáltatás Magyarország, illetve a zöldkártya érvényességi területéhez tartozó európai
országok (kivéve:
Törökország ázsiai része, Oroszország és Fehéroroszország) nyilvános útjain vehetô igénybe.
A SZOLGÁLTATÁS FELTÉTELEI
1. Minden segélyhívást közvetlenül szolgáltató diszpécserszolgálatához kell intézni. A segélyhívószám:
00-36-1-266-63-83
2. Szolgáltató a nyilvántartás alapján megállapítja, hogy a jármu garancia vagy más
szolgáltató által nyújtott segítségnyújtási szolgáltatás, esetleg korlátozás (a továbbiakban
együtt: külsô szolgáltatás) hatálya alá esik-e. Amennyiben a jármu külsô szolgáltatás hatálya
alá esik, úgy a segítségnyújtást annak a feltételei szerint végzi. Szolgáltató ebben az
esetben olyan muveletet, ami a Külsô szolgáltatás alapján a Jármure vonatkozó jogokat
befolyásolná, kizárólag jármuvezetô utasítására és felelôsségére végezhet. A jármuvezetô
ilyen jellegu utasításának végrehajtását szolgáltató írásbeli megerôsítéshez kötheti.
3. A sikeres helyszíni javítást követôen két napon belül ugyanazon okból bekövetkezô ismételt
azonos meghibásodásra a díjmentes szolgáltatás ingyenesen csak akkor vehetô
igénybe, ha jármuvezetô a helyszíni javítás vonatkozásában a jármuvet szakszervizben
ellenôriztette, a hibákat bizonyíthatóan kijavíttatta.
4. Amennyiben a jármu hazaszállítására kerül sor, a jármu az eredeti szolgáltatási eseménnyel
ok-okozati összefüggésbe hozható meghibásodása mindaddig önhibának
minôsül, amíg jármuvezetô a jármu szakszervizben való megjavíttatásáról nem gondoskodik
és a megjavításról szolgáltatót nem tájékoztatja.
5. A díjmentes szolgáltatás feltétele a szolgáltató felé bejelentés, valamint a szolgáltató
által történô szolgáltatások megszervezése. Utólagos költség elszámolásra csak abban az
esetben van lehetôség, ha az szolgáltatóval elôzetesen egyeztetve lett.
6. A szolgáltatási eseményt jármuvezetô a segélyközpontnak telefonon vagy telefaxon
jelentheti be az esemény bekövetkeztétôl számított 24 órán belül. A szolgáltató által kért
szükséges felvilágosítást jármuvezetô köteles megadni és lehetôvé kell tennie a bejelentés
és felvilágosítás tartalmának ellenôrzését.
7. Díjmentes szolgáltatás csak üzemképtelen jármu esetén vehetô igénybe.
KIZÁRÁSOK
1. A Szolgáltatás keretein kívüli javításért és egyéb szolgáltatásokért, illetve azok következményeiért
szolgáltató mindennemu felelôsségét kizárja.
2. Szolgáltató a szolgáltatás elvégzésére nem kötelezhetô, illetve saját választása szerint
többletköltség térítésre tarthat igényt az alábbi esetekben:
a) A Jármu a Szolgáltatás kivitelezéséhez szükséges számú használható pót– vagy szükségkerékkel
nem rendelkezik.
b) Ha a Jármu a szilárd burkolatú közútról szilárd burkolatú úton meg nem közelíthetô helyen
található (pl. lágy talajra, vízbe került), illetve a Jármu segélyautóval vagy szállítóautóval
történô megközelítése egyéb akadályba (pl. lezárt út) ütközik.
c) Olyan vis maior (háború, terrorcselekmény, természeti katasztrófa, szélsôséges idôjárási
és útviszonyok, sztrájk, telefonszolgáltatás vagy áramellátás szünetelése, stb.) esetén,
amely Szolgáltató biztonságos szolgáltatásnyújtását veszélyezteti, illetve lehetetlenné
teszi.
d) A Jármu a szállítójármuvön való rögzítésre alkalmas vonószemmel nem rendelkezik,
illetve csak speciális (pl. tuzoltósági vagy darus) jármuvel szállítható vagy menthetô, és
a Szolgáltatás teljesítése a Jármu elszállítását teszi szükségessé.
e) Sportcélra (versenyzés, edzés, sebességmérés, stb.) használt vagy bármilyen megbízhatósági
tesztnek kitett Jármu esetén.
f) A megengedettnél több személyt vagy nagyobb súlyt szállító Jármu esetén;
g) Olyan Jármu esetén, amely a szerzôdés hatálya alá vonásakor nem volt üzemképes
állapotban, illetve amelynek meghibásodása a nem szakszeruen (azaz nem a gyári
elôírás szerint) elvégzett javításból ered;
h) A gyári elôírástól eltérô minôségu/jellemzôju alkatrészekbôl vagy üzemanyagból (kenô–
és tüzelôanyag, fék– és hutôfolyadék), illetve utóbbiak hiányából, az ékszíj, vezérmuszíj
szakadásából eredô meghibásodások esetén, amennyiben hitelt érdemlôen nem bizonyítható
a Jármu gyári elôírás szerinti karbantartása, javítása, a folyadékok és a kopó
alkatrészek cseréje;
i) Valamely korábbi szolgáltatás következtében a Szolgáltató felé felmerült tartozás esetén,
mely Jármuvezetô részérôl még kiegyenlítetlen maradt;
j) Külföldi tartózkodás esetén a tartósan (egy hónapnál hosszabb ideig, megszakítás nélkül)
külföldön használt Jármu esetén;
3. Jármuvezetô tudomásul veszi, hogy a szolgáltatási határidôk és költségek egyes külföldi
országok jellegzetességei alapján eltérôek lehetnek.
4. Szolgáltató a Jármuvezetô által másnak okozott kárért felelôsséget nem vállal.
5. Szolgáltató mentesül a szolgáltatási / fizetési kötelezettsége alól, amennyiben bizonyítja,
hogy a Szolgáltatási eseményt Jármuvezetô, a Jármuvezetô, illetôleg a velük közös háztartásban
élô hozzátartozójuk, Jármuvezetô a szabályzatban megállapított munkakört betöltô
alkalmazottai, megbízottai, Jármuvezetô, mint jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkezô társaság a szabályzatban meghatározott tagjai vagy szervei szándékosan vagy
gondatlanul okozták.
Comfort csomag díjmentes szolgáltatásai:
1) Helyszíni javítás
A helyszínen a jármuvet a képviselô lehetôség szerint legalább annyira üzembiztossá teszi,
hogy azzal a Jármuvezetô a szakszervizbe eljuthasson és ott a hiba végleges kijavítását a
szakszervizre bízhassa. Mindenkor a Képviselô dönti el, hogy a jármu a helyszínen javítható-e
vagy a szakszervizbe szállítása szükséges.
A helyszíni javítás díjmentes költség felsô határa: 100 000 Ft
2) Kapcsolattartás szervizzel
Amennyiben a jármu a helyszínen nem tehetô üzembiztossá, valamint a jármuvezetônek
és utasainak nyelvi nehézségei adódnak a szervizzel, szolgáltató gondoskodik arról, hogy a
szervizbe szállított jármuvet (a jármutulajdonos írásos megrendelése alapján) a szervizben
a lehetô legrövidebb idôn belül megjavítsák, a javítás állásáról folyamatosan tájékoztatja
jármuvezetôt.
3) Telefonszámla-költségtérítés
A külföldön kezdeményezett, és a segélynyújtáshoz kapcsolódó (közvetlenül, vagy közvetetten)
telefonbeszélgetések költségeit szolgáltató téríti benyújtott és szolgáltató által jóváhagyott
számla(ák) alapján.
A telefonbeszélgetések költségtérítésének felsô határa: 10 000 Ft
Príma csomag díjmentes szolgáltatásai:
1) Helyszíni javítás
A helyszínen a jármuvet a képviselô lehetôség szerint legalább annyira üzembiztossá teszi,
hogy azzal a jármuvezetô a szakszervizbe eljuthasson és ott a hiba végleges kijavítását a
szakszervizre bízhassa. Mindenkor a képviselô dönti el, hogy a jármu a helyszínen javítható-e
vagy a szakszervizbe szállítása szükséges.
A helyszíni javítás díjmentes költség felsô határa: 100 000 Ft
2) Tárolás
Amennyiben a jármuvet a szakszerviz munkára nem tudja átvenni, illetve legkésôbb másnapi
munkafelvétel mellett zárt területére nem tudja elhelyezni (hétvége, ünnepnap, aznapi
munkaidô vége, stb.), a jármu lezárt vagy ôrzött tároló helyre szállítását és az onnan a
szakszervizbe történô visszaszállítását szolgáltató megszervezi.
A tárolás költség felsô határa 5 000 Ft / nap
3) Kapcsolattartás szervizzel
Amennyiben a jármu a helyszínen nem tehetô üzembiztossá, valamint a Jármuvezetônek
és utasainak nyelvi nehézségei adódnak a szervízzel, szolgáltató gondoskodik arról, hogy a
szervízbe szállított Jármuvet (a Jármutulajdonos írásos megrendelése alapján) a szervizben
a lehetô legrövidebb idôn belül megjavítsák, a javítás állásáról folyamatosan tájékoztatja
Jármuvezetôt.
4) Telefonszámla-költségtérítés
A külföldön kezdeményezett, és a segélynyújtáshoz kapcsolódó (közvetlenül, vagy közvetetten)
telefonbeszélgetések költségeit szolgáltató téríti benyújtott és szolgáltató által jóváhagyott
számla(ák) alapján. A telefonbeszélgetések költségtérítésének felsô határa: 10 000 Ft
5) Költségtérítés jármu hazaszállításából vagy szervízben végzett javításból
Amennyiben a Jármu a helyszínhez legközelebbi szervizben 4 munkanapon belül nem javítható,
szolgáltató Jármuvezetô kérése alapján megszervezi az üzemképtelen jármu Magyarországra
(jármutulajdonos lakhelyéhez legközelebbi szakszervízbe) történô szállítását,
illetve amennyiben a szolgáltatási esemény helyszínéhez legközelebbi szervizben a jármu
javítható a szervízjavítás költségeinek térítését szolgáltató vállalja
11
A jármu hazaszállításának vagy külföldön történô szervízjavításának költség térítése maximum
100 000 Ft.-ig.
6) További szolgáltatások a gépjármuben utazó összes személy számára együttesen
Cserejármu biztosítása
Amennyiben a Jármu javítása a Szakszervizben az adott napon nem megoldható, Szolgáltató
megszervezi egy, az érintett Jármuhez hasonló, de legfeljebb középkategóriájú
cserejármu Jármuvezetô részére történô rendelkezésre bocsátását a javítás idôtartamára.
A cserejármuvet Jármuvezetô ott köteles Szolgáltatónak visszaszolgáltatni, ahol azt a
Jármuvezetô átvette.
Utaztatás
Amennyiben a Jármu javítása a Szakszervizben az adott napon nem megoldható, Szolgáltató
vállalja, hogy a Jármuvezetôt és a Jármu utasait úti céljukhoz eljuttatja. Az utaztatás
lehetôség szerint vonat elsô osztályán történik. Amennyiben a vasúti utazás a 10 órát
meghaladná, és az repülôgéppel 75%-kal rövidebb idô alatt megoldható, az utaztatás
repülôgép turistaosztályán is történhet, de csak abban az esetben, ha a költségek nem haladják
meg a 200 000 Ft / fô költséget. Szolgáltató vállalja továbbá, hogy a Jármuvezetôt
(egy személyt) arra az idôpontra, amikor a Jármu javítása befejezôdik, az odautazáshoz
hasonló módon a Jármuhez visszautaztatja.
Szállásbiztosítás
Amennyiben a jármu javítása a szakszervizben az adott napon nem megoldható, illetve a
jármu tárolási helye a jármuvezetô, illetve a jármu utasai lakhelyétôl közúton legalább 50
kilométer távolságra esik, úgy szolgáltató a jármuvezetô és a jármu utasai részére a javítás
idejére, kétcsillagos vagy hasonló színvonalú szálláshelyen napi 1 étkezéssel szállást biztosít.
A szállásbiztosítás és az utaztatás legfeljebb annyi személyre vehetô igénybe, ahány személy
a jármu forgalmi engedélye alapján a jármuvel szállítható.
A cserejármu, vagy Utaztatás vagy Szállásbiztosítás kombinálva is igénybe vehetô, de a
szolgáltatások összköltsége nem haladhatja meg a 120 000 Ft.-ot. A szolgáltató vállalja,
hogy a képviselôje Magyarországon a hívástól számított legfeljebb 60 percen belül, külföldön
legfeljebb 2 órán belül kiérkezik a megadott helyszínre
A Comfort és Príma csomagok megvásárolhatóak 8,10,16,24 napra. A csomagok aktuális
díjai az irodákban elhelyezett szórólapokon találhatóak.
A szolgáltatás a jármu 10 éves koráig vásárolható meg.
QBE UTASBIZTOSÍTÁSHOZ KAPCSOLT GÉPJÁRMU ASSISTANCE
KÁR ELSZÁMOLÁSHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTÁCIÓ
Az elszámolást minden esetben a szerzôdésben meghatározott keretek között az alábbi
dokumentáció megküldésével lehet megkezdeni:
Minden számlát az Autohome Mo Kft. nevére kell kiállítani.
Szervizbe szállítás:
A szállító cég eredeti számlája költségrészletezéssel, mely tartalmazza a következô adatokat:
– szerviz hivatalos pecsétje
– jármu átvételi dátuma
– jármu forgalmi rendszáma
– jármu alvázszáma
– csatolmányként a fuvarlevél, amely tartalmazza a szállítás részleteit (lerobbanás helye,
szervíz címe megtett km, útvonal)
Helyszíni javítás:
– a szolgáltató cég eredeti számlája, amelyben részletes leírás van a helyszíni hibajavításra
vonatkozóan, forgalmi rendszám és alvázszám megjelöléssel.
Alkatrész:
– az alkatrészt értékesítô cég eredeti számlája, amelyben részletezve van a beszerelt alkatrész
és annak cikkszáma (külföld esetén a cikkszámmal megegyezô adat)
– a javított jármu forgalmi rendszáma
– jármu alvázszáma
– alkatrész ára
– alkatrész megnevezése
– a kicserélt alkatrész fellelhetôségének helye, utólagos megtekintés céljából
Szervizjavítás:
– eredeti részletes hiba leírás a szerviztôl
– jármu forgalmi rendszáma
– jármu alvázszáma
– beszerelt alkatrészek részletes listája (lásd alkatrész)
– eredeti szervizjavítási számla, amely tartalmazza
a) munkaórát
b) munkadíjat
c) részletes hibaleírást
Hotel:
– a hotel eredeti számlája, amely tartalmazza
a) a hotelben eltöltött napok számát, dátummal
b) a napi díjat
c) a költségek részletezését (a mini bár nem elszámolható költség)
d) a szállodát igénybe vevôk neve
Telefonköltség és fax költség:
– a telefonszolgáltató eredeti részletes számlája, megjelölve a káreseménnyel összefüggésbe
hozható hívásokat, és azok költségeit
Hazaszállítás:
– a szállító cég eredeti számlája költségrészletezéssel, fuvarlevél (külföldön a szállító cég
„munkalapja”) a pontos szállítási útvonallal, km megjelöléssel
Tárolás:
– a betárolás helyével ellátott eredeti szolgáltatói számla, mely tartalmazza a tárolás
idôszakát dátummal, a tárolt jármu forgalmi rendszámát
Továbbutaztatás (vonat, busz, repülô taxi stb..)
– az utazási költségek eredeti számlája
– minden az utazáshoz kapcsolódó, eredeti számla az utasok nevével
Visszautazás:
– az utazási költség eredeti számlája
– minden az utazáshoz kapcsolódó, eredeti számla
Bérautó:
– a szolgáltató eredeti számlája, amelyben részletezve van a csereautó igénybevétel napjainak
száma dátummal megadva, a bérgépjármu napi díjának költsége és minden
egyéb szolgáltatás, amely költségként szerepel a számlán, (ki és visszaszállítás, biztosítások
stb..) valamint a cserautó rendszáma
– bérleti szerzôdés
Minden benyújtott kár kifizetéshez kérjük csatolni a következô okmányokat:
– gépjármu szervizfüzet másolat
– biztosítási fedezetigazolás másolat
– forgalmi engedély másolat
– jogosítvány másolat
– személyi igazolvány, vagy útlevél másolata
– minden olyan biztosítási dokumentum, ami fedezi vagy fedezheti az eset költségeit és/
vagy kapcsolatban van a káreseménnyel
– zöld kártya másolat
I. MEDICAL ASSISTANCE AND INSURANCE
1. What risks does the medical assistance and insurance extend to?
After receiving a call, QBE Insurance (Europe) Limited Branch Office in Hungary (hereinafter
referred to as the Insurance Company) or its partner, mentioned in the regulations and on
the information page (hereinafter referred to as Partner) shall provide to the Insured medical
assistance services and cover related costs in accordance with the stipulations of point 1.
if the Insured falls ill or suffers an accident while staying abroad during the validity of the
insurance.
The Insurance Company shall render these services exclusively in emergency situations.
The emergency situation involves the cases when the failure to provide immediate
medical treatment is expected to endanger the life or security of the Insured or would
cause irremediable damages to the health or security of the Insured as well as the cases
when based on the symptoms of the disease or illness of the Insured (loss of consciousness,
bleeding, infectious acute disease, etc.) or owing to sudden injury to health the Insured
needs immediate medical treatment.
Medical assistance services of the Insurance Company:
– the Insurance Company or its Partner shall send within the shortest possible time a doctor
to the place of residence of the Insured or furnishes the Insured with the address of the
doctor,
– if necessary it shall arrange further health care services to be rendered to the Insured,
– in the event of motional incapability the Insurance Company shall arrange the
transportation of the Insured to the doctor or hospital by ambulance or taxi, in the event
of hospital treatment for max. 30 days
a) as soon as the condition of the hospitalized patient makes it possible, the Insured
shall be repatriated to Hungary – if necessary accompanied by a doctor or nurse
– instead of the treatment abroad and the Insurance Company shall arrange for the
patient to be treated in the competent health care institution. The date and mode
of repatriation shall be determined by the Insurance Company on the basis of a
preliminary reconciliation with the medical attendant or health care institution,
b) the Insurance Company shall be in permanent touch with the medical attendant
or the health care institution and undertakes to inform continously the relative of the
Insured about the condition of the Insured by phone.
According to the 1st point of Civil Code 685: 1 §. (1) paragraph next of kins are:
spouse, lineal relative, adopted-, step- and foster child, adoptive-, step- and foster parents,
brother or sister, furthermor relatives are: common-law wife/husband, spouse of lineal
relatives, fiance, fiancee, lineal relative and brother or sister of spouse and the spouse of
brother and sister.
Medical insurance services of the Insurance Company:
– exclusively in the event of emergency the insurance provides coverage – within the
validity period –
Classic Prémium Privileg
for the costs incurred as a result of illnes
up to the amount of: EUR 60.000,- EUR 120.000,- EUR 500.000.-
for the costs incurred as a result of an
accident up to the amount of: EUR 60.000,- EUR 120.000,- EUR 500.000.-
(or the equivalent in other currencies) or in case Classic or Premium policies are taken out
at reduced rates, the Insurance Company shall provide coverage up to 50% of the above
mentioned limits, unless the insured is under 18 of age and posesses Classic or Premium
policy with child reduced rate, then the Insurance Company shall provide 100% of
coverage. Above expenses shall be born by the Insurance Company provided the Insured
or representative of the Insured or rather the medical facility or treating doctor rendering
medical care to the Insured asked for medical assistance from the Insurance Company
or from its Partner, or if the Insured had no possibility to ask for such assistance, the Insured
informed the Insurance Company or its Partner within the shortest possible period (but latest
within 24 hours) on such an event and the Insurance Company permitted the utilization of
the services. If the Insured did not inform the Insurance Company or its Partner on such an
event in accordance with the above, the Insurance Company shall reimburse the costs
incurred up to the amount of EUR 150.-.
Insurance services:
– emergency medical examination,
– emergency medical treatment,
– emergency hospital treatment (the Insurance Company reserves the right to cover the
costs of hospital treatment abroad until the medical condition of the Insured allows
repatriation for further treatment),
– additional costs of intensive treatment,
– urgent operation,
– emergency obstetric care before the 28th week of pregnancy,
12
– reimbursement of the costs of medicaments bought on the basis of a prescription,
certified by the original invoice,
– renting of artificial limbs, crutches, wheelchair and other medical instruments,
equipmentes and tools on the basis of a prescription,
– on the basis of a prescription the replacement of glasses necessiated by an accident
causing personal injury and needing medical care, up to the amount of EUR 100,-
– exclusively urgent dental treatment, direct pain-killing treatment, max. for two teeth, up
to the amount of EUR 120.– per tooth,
– in case of any pandemic – if the Insured is quarantined by health authorities abroad –
the Insurance company covers the costs of diagnostics, hospitalization and repatriation
up to the amount of EUR 1.800,-. (If the Insured has purchased a Privilege insurance
policy).
The insurance policy covers the costs of justified and usual general medical treatment
(selection of physician is not allowed), taking into consideration average treatment fees
valid in the place of the utilization of the services.
Further service of the Premium policy:
– additional costs of hospitalization in single or double hospital room.
The physician providing treatment or performing examination shall be released from
professional secrecy by the Insured Party with respect to the Insurance Company or its
representative.
2. The Insurance does not extend to:
– any care or purchase of medicaments necessiated by the patient’s former health
condition and which is expected at the time of purchasing the insurance policy to
become necessary during the period of the insurance,
– services which are unnecessary for the establishment of the diagnosis or for the treatment
and do not become necessary as a result of an acute disease or an injury suffered as
a result of an accident,
– the additional costs which exceed the reasonable and general fee in the country
concerned,
– the additional costs of hospital treatment resulting from the fact that from a medical
point of view it could have been resolved, the Insurance Company was not able to
repatriate the Insured (even in a special way) for further treatment to Hungary as a result
of the decision of the Insured,
– in the event of damages over EUR 150 the costs exceeding EUR 150 if the Insured or
representative of the Insured, or rather the medical facility or treating doctor providing
medical care to the Insured failed to ask within 24 hours for the consent of the Insurance
Company to the utilization of the medical services,
– non-emergency medical examination and treatment,
– the cost of repatriation made without the consent of the Insurance Company,
– operations that can be postponed (programmed operations),
– after-treatment, rehabilitation,
– psychiatric treatment,
– physicotherapy, acupuncture, treatment by quack or chiropractor,
– treatment or care by a family member,
– medical or hospital treatment resulting from the consumption of alcohol (blood alcohol
level over 0,80%o) or drugs or reasons connected to their consumption,
– vaccination,
– routine, control examinations or medical check-ups,
– sexually transmitted diseases,
– acquired immune deficiency syndrome (AIDS) and related diseases,
– contact lenses, hearing aids, and spectacles (regarding the latter-except for the cases
of accidents with personal injuries),
– suicide, attempt of suicide or costs resulting from the intended commitment of a
crime,
– costs of treatment necessiated by an accident resulting from physical work by
occupation,
– the treatment of more than two teeth,
– definitive dental treatment, jaw orthopedic treatment, orthodontics, paradental
treatments, scalling, preparation and reparation of artificial denture, dental crown,
bridge-work, root-canal therapy,
– costs of treatment necessiated by an accident resulting from hazardous sport activites,
– additional costs of hospitalization in single or double hospital room, hospital treatment
that exceeds 30 days
– plastic surgery, sunstroke and sunburnt
– prenatal care,
– obstetrical and gynecological treatments after the 28th week of pregnancy.
3. Repatriation of the corpse
In case of death of the Insured, the Insurance Company shall arrange for the corpse to be
repatriated to Hungary and cover the related costs up to EUR 100.000. In case of group
travel (group: 10 or more persons), the limit is max. 2.5 million EUR/group. Without the prior
consent of the Insurer the costs of arranged repatriation will not be reimbursed.
To enable the Insurance Company to organize the repatriation the relative of the Insured
shall obtain and present to the Insurance Company the following documents within the
shortest possible time:
– birth certificate,
– certificate of marriage, eventually the death certificate of the spouse,
– admission declaration by the cemetery,
– death certificate,
– official certificate or certificate of the physician on the reason of the death,
– in case of possibility of accidental death, the autopsy report,
– in the event of accidental death, documents necessary for the clarification of the
circumstances of the death,
– formal record minuted abroad,
– autopsy report,
– post-mortem examination certificate.
The costs of repatriation made without the consent of the Insurance Company shall not
be covered.
QBE Insurance (Europe) Limited, a QBE Re (Europe) Limited, valamint a QBE Underwriting Limited a QBE European Operations részei, amely a QBE Insurance group diviziója.
Mindhárom vállalat tevékenysége az angol Financial Services Authority által szabályozott és engedélyezett.