Biztosítás

Colonnade Atlasz utasbiztosítás 

Biztosítási termékismertető

A társaság: Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe

A termék: Atlasz utas

A termékre vonatkozó teljes körű tájékoztatás a termék részletes biztosítási feltételeiben érhető el. Módozat száma: 001-2018

 

Milyen típusú biztosításról van szó? A Colonnade Atlasz Classic, Prémium, Privileg, Classic Plusz, Családi Classic Plusz, Prémium Plusz utasbiztosítás egy olyan biztosítás, amely a külföldi utazás során bekövetkező baleseti, betegségi, poggyász és egyéb, a biztosítási feltételekben részletezett károkra nyújt fedezetet a biztosítási kötvényven megjelölt biztosított személy(ek) részére.

Mire terjed ki a biztosítás? Valamennyi biztosítási szolgáltatás részletes leírását és a hozzájuk tartozó biztosítási limitösszegeket a részletes biztosítási feltételek tartalmazzák.

Mire nem terjed ki a biztosítás? Főbb általános kizárások bármilyen költség és kiadás, amely a következőkkel vannak összefüggésben: háború, megszállás, külföldi ellenségek cselekedetei, ellenségeskedések vagy háborús cselekmények (függetlenül attól, hogy hivatalosan hadat üzentek vagy sem), polgárháború, felkelés, forradalom, lázadás, polgári zavargás, beleértve ennek felkeléssé növekedését is, katonai vagy bitorló hatalom; vagy biológiai vagy vegyi fertőzés rakéták, bombák, gránátok, robbanóanyagok, a hasadó anyagok robbanásából, a nukleáris reakcióból, radioaktív sugárzásból, továbbá ionizáló és lézersugárzásból eredő károk elektromágneses sugárzásnak való kitettségből eredő károk A biztosítás valamennyi fedezetéhez kapcsolódó további kizárásokat a részletes biztosítási feltételek tartalmazzák.

Milyen korlátozások vannak a biztosítási fedezetben? A biztosító mentesül a kártérítési kötelezettség alól: ha a biztosított elmulasztja a biztosítási esemény előírásoknak megfelelő bejelentését, illetve a szükséges felvilágosítás(ok) megadását és emiatt lényeges körülmények kideríthetetlenné válnak, ha a biztosított megsérti a közlésre és a változás bejelentésére irányuló kötelezettségét, ha a kárt jogellenesen, szándékos vagy súlyos gondatlan magatartással a biztosított, vagy a velük közös háztartásban élő hozzátartozója okozta. alkoholos (0,80‰ véralkoholszint felett), illetve kábítószeres befolyásoltság öngyilkosság, illetve annak kísérlete, vagy a biztosított által elkövetett szándékos bűncselekmény következtében felmerült költségekre A biztosítást érvényesen az utazás megkezdése előtt, Magyarország területének elhagyását megelőzően kell megkötni. A külföldről megkötött biztosítások esetében a biztosító kockázatviselése nem érvényes. A biztosítás valamennyi fedezetéhez kapcsolódó további mentesüléseket a részletes biztosítási feltételek tartalmazzák.

Hol érvényes a biztosításom? A biztosító kockázatviselése a biztosítási kötvényben megjelölt területi hatályon belül, kiterjed: • Európára: Az európai kontinensnek az Ural hegységtől nyugatra eső területeire, valamint ide értve a következő országokat és szigeteket is: Tunézia, Egyiptom, Jordánia, Marokkó, Törökország, Oroszország teljes területe, a Kanári-szigetek, Málta, Ciprus, Madeira és Grönland. • Az egész világra: Az egész világra, kivéve az olyan országok vagy térségek területét, amelyek a kockázatviselés első napján, vagy a biztosított által az adott országba, területre való beutazás napján Magyarország Külügyminisztériuma által utazásra nem javasolt országok és térségek között szerepelnek. • A jelen biztosítás alapján a biztosító nem nyújt biztosítási fedezetet és nem fizet kártérítést vagy egyéb biztosítási szolgáltatást, ha ilyen fedezet, kártérítés vagy szolgáltatás nyújtása a biztosítót, anyavállalatát vagy tulajdonosát az Egyesült Nemzetek Szervezetének határozatai vagy az Európai Unió kereskedelmi és gazdasági szankciói vagy bármely más szervezet jogi szabályozása szankciónak, korlátozásnak vagy tilalomnak tenné ki.

Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban? A szerződőt/biztosítottat terhelő kötelezettségek: • a szerződés megkötésekor közlési és díjfizetésre vonatkozó kötelezessség, • a szerződés tartama során a változások bejelentésére vonatkozó és kármegelőzési kötelezettség, • kár esetén kárenyhítési, kárbejelentési kötelezettség

Mikor és hogyan kell fizetnem? A biztosítás díját a biztosítási szerződés megkötésévvel egy időben és egy összegben kell megfizetni.

Mikortól meddig tart a kockázatviselés? A biztosítási fedezet a biztosítási kötvényen meghatározott időpontban kezdődik és ér véget. A biztosító kockázatviselésének tartamára vonatkozó részletes szabályokért kérjük tanulmányozza a biztosítási feltételek erre vonatkozó részét.

Hogyan szüntethetem meg a szerződést? A biztosítási szerződés megszűnik az alábbi esetekben: • a kockázatviselési idő leteltével, • a biztosítási szerződés felmondásával. Az utazás lemondására vagy megszakítására vonatkozó szolgáltatást is tartalmazó biztosítási szerződés nem mondható fel.

 

A részletes feltételeket megtalálja az alábbi linkre kattintva: 

https://colonnade.hu/wp-content/uploads/IPID201807/Colonnade_ATLASZ_utasbiztos%C3%ADt%C3%A1s_IPID_201807.pdf