Adatvédelmi nyilatkozat

 

Adatvédelmi tájékoztató

 

 

1.         Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

 

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU rendelet (általános adatvédelmi rendelet).

 

2.         Az adatkezelés elvei

 

A CHIB Travel Kft megfelelő intézkedéseket tesz annak biztosítása érdekében, hogy az ügyfelekre vonatkozó személyes adatokat mindenkor

 

 • jogszerűen, tisztességesen és megfelelő jogalapon kezelje (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság);

 

 • csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtse, és azokat ne kezelje ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon;

 

 • olyan formában tárolja, amely az ügyfelek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréshez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak statisztikai célból kerüljön sor; megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtása mellett (korlátozott tárolhatóság);

 

 • oly módon kell kezelni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

 

3.         A CHIB Travel Kft által kezelt adatok, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

 

A CHIB Travel Kft a különböző adatkezelési célok eléréséhez illetve az ügyfél/partner beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adatokat kezeli.

 

Az adatkezelés jogalapja minden esetben az ügyfél/partner hozzájárulása. Az adatkezelési hozzájárulás az ügyfél/partner által megjelölt időpontig vagy visszavonásig tart.

 

Az ügyfél/partner személyre szóló tájékoztatást kérhet a hozzákapcsolódó és a CHIB Travel Kft. által kezelt személyes adatokról amelyet az alábbi elérhetőségeken kérhet:

 

E-mail: info@chib.hu

Telefon: +36 30 399 9621

Cím: 1085 Budapest, Üllői út 34. I. em. 1/b.

4.         Nemzetközi adattovábbítás harmadik országba

 

Az ügyfelek személyes adatai továbbíthatók az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokban lévő adatkezelőknek és adatfeldolgozóknak is, amennyiben az utazási szerződés teljesítéséhez erre szükség van, illetve ha ahhoz az utazó kifejezett és infromált hozzájárulását adta (GDPR. 49. cikk).

 

A CHIB Travel Kft. az utazót tájékoztatja, hogy az utazó adatainak továbbításával érintett Európai Unión kívüli címzett tekintetében a továbbított adatok megfelelő védelme biztosított:

 

 • a felügyeleti hatóság által elfogadott és a Bizottság által a GDPR 93. cikkének (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően jóváhagyott általános adatvédelmi kikötések révén;

 

 • a GDPR 40. cikke szerinti, jóváhagyott magatartási kódex alapján;

 

 • a GDPR 42. cikke szerinti, jóváhagyott tanúsítási mechanizmus a harmadik országbeli adatkezelő vagy adatfeldolgozó arra vonatkozó, kötelező erejű és kikényszeríthető kötelezettségvállalásával együtt, hogy alkalmazza a megfelelő garanciákat.

 

5.         Az ügyfél helyesbítéshez való joga

 

Az ügyfél jogosult a személyes adatai helyesbítésére.

A CHIB Travel Kft. az ügyfél kérése alapján megfelelően javítja vagy kiegészíti annak személyes adatait.

 

6.         Az ügyfél törléshez való joga

Bizonyos feltételek esetén az ügyfél jogosul a személyes adatai törlésére.

A CHIB Travel Kft. indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, ha

 

 • az ügyfél a személyes adatai törlését kéri, és
 • az ilyen adatok Társaság általi kezelése nem jogellenes, vagy
 • a törlés kötelező a hatályos törvények értelmében, vagy
 • az ügyfél adatait az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában gyűjtik.

 

A CHIB Travel Kft. az ügyfél személyes adatainak törléséről tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). A CHIB Travel Kft. azonban nem tájékoztatja a címzetteket a személyes adatok törléséről, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

 

7.         Az ügyfél joga az adatkezelés korlátozásához

Az ügyfél kérheti a személyes adatai kezelésének korlátozását.

A CHIB Travel Kft. korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, ha

 

 • az ügyfél a személyes adatai kezelésének korlátozását kéri, és
 • a CHIB Travel Kft-nek már nincs szüksége ezekre az adatokra az adatkezelése céljából, és
 • az ügyfél az adatait jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényli.

 

A CHIB Travel Kft az ügyfél személyes adatai kezelésének korlátozásáról tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). A CHIB Travel Kft azonban nem tájékoztatja a címzetteket az ilyen korlátozásról, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

 

Ha a CHIB Travel Kft. korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, akkor

 • tárolhatja az ilyen személyes adatokat,
 • az ügyfél hozzájárulása alapján kezelheti az ilyen személyes adatokat,
 • kezelheti a személyes adatokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy valamely személy jogainak megvédéséhez.

 

A CHIB Travel Kft. nem használhat fel ügyféli adatokat közvetlen üzletszerzés céljára, beleértve a profilalkotást vagy az automatizált döntéshozatalt egyedi ügyekben.

 

8.         Az ügyfél mint érintett kérelmének ügyintézési határideje

A CHIB Travel Kft. az ügyfelet a fentiek szerint megillető jogosultságokra vonatkozó szerinti kérelmekre az alábbi határidőkön belül válaszol.

 

Érintett kérelme

Határidő

 

Tájékoztatáshoz való jog

amikor az adatot gyűjtik (ha az érintett adja át) vagy egy hónapon belül (ha nem az érintett adja át)

Hozzáféréshez való jog

egy hónap

Helyesbítéshez való jog

egy hónap

Törléshez való jog

indokolatlan késedelem nélkül

Adatkezelés korlátozásához való jog

indokolatlan késedelem nélkül

Adathordozhatósághoz való jog

egy hónap

Tiltakozáshoz való jog

a tiltakozás kézhezvételekor

 

 

9.         Panasz benyújtásához való jog

Ha az ügyfél úgy véli, hogy a jogait megsértették, a CHIB Travel Kft. az javasolja, hogy az ügyfél kezdeményezzen egyeztetést az adatkezelővel úgy, hogy közvetlenül felveheti a kapcsolatot a fent megjelölt kapcsolattartó személlyel. Ha az ilyen egyeztetés nem vezet eredményre vagy ha az érintett személy nem kíván részt venni ilyen tevékenységben, a bírósághoz vagy a NAIH-hoz fordulhat. Bírósági eljárás kezdeményezése esetén az érintett dönthet úgy, hogy az eljárást a lakcíme vagy lakóhelye szerint illetékes bíróság előtt indítja meg.

A NAIH kapcsolati adatai: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon +36 1391 1400; fax +36 1391 1410; email: ugyfelszolgalat@naih.hu ; weboldal: www.naih.hu.

 

 

10.       A jelen tájékoztató módosításai

A CHIB Travel Kft fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa a jelen tájékoztatót. A CHIB Travel Kft adott esetben levélben vagy e-mailben és minden esetben a vonatkozó jogszabályok szerint tájékoztatja az ügyfeleket az ilyen módosításról.